Lille Hammershus

ANTROPOSOFISK PSYKOTERAPEUT 4-årig UDDANNELSE

Nyt hold er startet august 2022.  Du kan stadig nå at blive optaget på holdet.
Undervisning foregår hver anden måned på Østerbro og hver anden måned på Midtsjælland
Kontakt os for mere info.

HER KAN DU LÆSE OM uddannelsens opbygning og fag

Uddannelsens formål og mål
Dine færdigheder som antroposofisk psykoterapeut
Målgruppe
Uddannelsens struktur og indhold
Undervisningsform og metode
Terapeutiske metoder og indfaldsvinkler
Optagelseskriterier samt muligheder for dispensation
Pris
Andre omkostninger
Optagelseskriterier
Undervisningstid og sted
Ansøgning

KONTAKT DORTE NØRLEV

Er du interesseret i at tage uddannelsen enten som enkeltfag eller fuld uddannelse?

UDDANNELSENS FORMÅL & MÅL

En af kongstankerne indenfor den Antroposofiske Psykoterapi er, at terapien skal passe til klienten og ikke omvendt. Uddannelsen til Antroposofisk Psykoterapeut er helt unik og Danmarks eneste. Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til på ansvarlig, moralsk forsvarlig og professionel vis, at bestride hvervet som psykoterapeut, både i privat og offentligt regi. Det er ligeledes et formål, at du får mulighed for i frihed at udvikle din personlige terapeutiske stil, der bygger på et åndeligt menneskesyn, som du kan kombinere med dine interesser, kompetencer og præferencer. Som færdig Antroposofisk Psykoterapeut bliver du i stand til fra klient til klient at vælge og kombinere, hvilke terapeutiske indfaldsvinkler du vil bruge.
DINE FÆRDIGHEDER SOM ANTROPOSOFISK PSYKOTERAPEUT
Som Antroposofisk Psykoterapeut bliver du i stand til at vurdere, hvilke metoder du vil tage i anvendelse på baggrund af det menneske, der sidder overfor dig, og på baggrund af den viden, du har erhvervet dig om symptomerne.
Disse færdigheder opnås på uddannelsen gennem:
 • Centralt fokus på relation både i det terapeutiske rum og i arbejdet med den personlige historie.
 • Tilegnelsen af åndsvidenskabelige og udviklingspsykologiske teorier, begreber og metoder
 • Terapeuttræning, hvor der fokuseres på relationen gennem aktiv lytning, spørgeteknik, opmærksomhedstræning, iagttagelse af kropssprog og hovedform, forståelse af forskellige bevidsthedstilstande.
 • Supervision, eurytmi, kunstterapi, symbolarbejde og meditation.
Når man arbejder med tab og traumer hvor mennesker lider, så er terapeutens kontaktfærdigheder meget vigtige. At kende sin teori og sine metoder gør det ikke alene. Den personlige udviklingsproces er et centralt tema, ikke kun i den egenterapi du som studerende skal gennemgå (ca. 60 timer i alt), men også i selve undervisningen. Det gælder både i forhold til de temaer der undervises i og i forhold til at være en del af en gruppe. At bruge sig selv som et redskab kræver villighed til at kigge indad. Man må ville arbejde med de sider af sig selv, der giver udfordringer i forhold til evnen til kontakt, empati og autenticitet. Dvs. at vi anskuer det at bruge sig selv som et redskab som en integreret del af de terapeutiske færdigheder på uddannelsen.
MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til dem, der ønsker at arbejde som professionel psykoterapeut. Men også til dem, der vil kompetenceløftes i forhold til deres uddannelse og til dem, der har personlig udvikling som et centralt fokus og vil udbygge det med åndsvidenskabelige indsigter.
Etik og moral er vigtigt i det psykoterapeutiske arbejde, og vi arbejder bl.a. med Dansk Psykoterapeutforenings etikregler.
Uddannelsen opfylder lovkrav om RAB godkendelse, såfremt du selv supplerer med grundlæggende sygdomslære, anatomi og fysiologi.
UDDANNELSENS STRUKTUR & INDHOLD
Uddannelsen trækker på flere forskellige metoder fra den antroposofiske psykoterapi:
 • antroposofi, det åndeliges møde med materien,
 • psykosofi, visdom om sindet og psykologi for æterlegeme og astrallegeme, og sjælens forhold til jeg’et,
 • pneumatosofi, visdom om ånden og forståelse af den menneskelige ånds natur.
 • Derudover biografisk metode, dobbeltgængerens natur (skyggesider), menneskets 7 års perioder, livskriser, parterapi, indsigter til forståelse af egen livssituation, åndsvidenskabelig psykiatri, etik/moral og meget mere.
Det er nødvendigt i den terapeutiske proces, at der er en grundlæggende metode, man er fortrolig med. Alt afhængig af klienten og situationen kan man så kombinere og integrere med metoder og indfaldsvinkler fra andre terapeutiske retninger. Derfor vil du på denne uddannelse stifte bekendtskab med og benytte begreber/metoder fra terapeutiske retninger som; kognitiv adfærdsterapi, eksistentiel terapi og transpersonlig terapi. Herudover er kunstterapi, eurytmi og meditation en del af pensum.
Uddannelsens første år har fokus på de forskellige videnskabsteoretiske psykoterapeutiske retningers historie og metode i både teori og praksis. På andet år er der fordybelse i den antroposofiske psykoterapi begreber og metoder. På tredje år arbejdes med diagnosticering og antroposofisk psykoterapi i praksis og fjerde og sidste år omhandler åndsvidenskabelig psykiatri og antroposofisk psykoterapi i praksis. Undervisningen i brug af Antroposofisk homøopatisk medicin er en vigtig del af den åndsvidenskabelige psykiatri.
Diagnosticering og terapi omhandler både fysisk (organ) terapi og psykisk/sjælelig terapi. Gennem diagnosticeringen arbejdes med forskellige aspekter af mennesket; fysiske fremtoning, temperament, karakteregenskaber, den sjælelige og åndelige tilstand samt 7 års perioder. Psykoterapeuten har ansvaret for, at de anvendte terapeutiske begreber/metoder er velegnet i forhold til klienten, og samtidig støtter vedkommende i processen med at frigøre sig fra arv og miljø og tage ansvar for egne tanker, følelser og handlinger. 
UNDERVISNINGSFORM OG METODE
Uddannelsen er en deltagerorienteret dialogbaseret undervisning med vekselvirkning mellem følgende:
Teori: Den teoretiske viden opbygges dels gennem den studerendes hjemmearbejde med læsning, refleksion og skriftlig besvarelse af opgaver dels gennem undervisning, hvor metoden varierer mellem teoretiske oplæg, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og de studerendes egne oplæg. Den teoretiske undervisning varetages af kompetente undervisere, med høj faglighed og med flere års undervisnings- og terapeuterfaring.
Praksis: På uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, egenterapi, gruppearbejde og bearbejdning af gruppeprocessen. Desuden vil der i undervisningen være færdighedstræning under direkte supervision.
Kunst og bevægelse for at styrke læringsprocessen er forskellige kreative øvelser en del af undervisningen samt mindre eurytmi (bevægelse) øvelser.
TERAPEUTISKE METODER & INDFALDSVINKLER 
På uddannelsen får psykoterapeuten først og fremmest et antroposofisk perspektiv i.f.t. den terapeutiske behandling. Terapeuten bliver i stand til at vurdere, om der er elementer fra andre terapeutiske retninger, som med fordel kan integreres i den terapeutiske proces. Det være sig begreber/metoder/teknikker.
Det terapeutiske mål er at hjælpe klienten til at få forståelse af, indsigt og accept af egen livssituation. Gennem forståelse for hvordan tanker, følelser og handlinger kan være både frigørende og en hæmsko, får klienten mulighed for at skabe en holdningsændring og tage ansvar. Den nye viden kan integreres til personlig udvikling og forandring og styrke viljen til handling.
Forløbet indeholder ligeledes esoterisk teori og praktisk fordybelse i dit eget sind. 
Meditation vil indgå som grundlæggende redskab til selvfordybelse og du skal påregne tid til daglige øvelser og meditationer under hele forløbet. Du får bl.a. øvelser, der giver dig mulighed for at komme i kontakt med dit højere selv.

Optagelseskriterier samt muligheder for dispensation

Kvote 1:
Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af
psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.
Ansøgeren skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv.
Kvote 2:
Ansøgere med en videregående uddannelse, der ikke er relevant og ikke af psykologisk,
pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Det kan være en professionsbachelor, BA, MA eller anden kandidatgrad. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f.eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandler eller lignende.
Kvote 3 – Dispensation:
Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere Uddannelsesinstitutioner, kan under bestemte forudsætninger søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.
Det gælder hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, fængselsbetjent, skuespiller, meditationslærer etc. Eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med bestemte efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer.
Du kan have suppleret med kurser inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision. Grundforløbet ”Livskunst-Livslykke”[1] kan også være et supplement for denne målgruppe.
Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene. Ansøger skal som minimum have 3 års erfaring med praktisk anvendelse af dennes uddannelse.
Meritregler
Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer
med arbejde af medmenneskelig karakter fx:
• socialt arbejde i DK og U-lande,
• undervisning eller andet pædagogisk arbejde,
• personaleudvikling,
• anden relevant erhvervserfaring,
Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års
fuldtidsbeskæftigelse.
Skriftlig dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, fx eksamensbeviser, kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv. Hver studerende vurderes individuelt og optagelse afhænger af, hvad den studerende har opnået af faglige kompetencer. Det vurderes, om den studerende vil kunne følge med på det pågældende hold.
Ansøgermøder
Ansøgeren kommer til en uddybende personlig samtale af ca. en times varighed med den uddannelsesansvarlige. Her vurderes ansøgers modenhed, og der spørges ind til baggrund samt CV.
Modenhed vurderes på baggrund af vedkommendes evne til selvrefleksion set i relation til livssituation og baggrund, desuden lægges vægt på evnen til at kunne gennemføre større projekter såsom uddannelse. Endvidere overvejes modenhed i forhold til, hvor realistisk ansøgeren har været i forhold til økonomi, arbejdspres og børn samt andre forpligtelser.
Motivation bedømmes primært ud fra hvorvidt det skønnes, at ansøgeren har overskud til at indlemme en krævende uddannelse i sit liv – hvorfor der spørges ind til den generelle livssituation. Endvidere vurderes motivationen på baggrund af, hvorvidt det er realistisk at tro, at vedkommende tør ”risikere sig selv” og har modet til at åbne sig i den grad, som det fordres på uddannelsen.
Hvis der spores usikkerhed mht. ansøgerens egnethed eller kvalifikationer, vil den pågældende kunne deltage i en afdækkende samtale med to medlemmer af lærerstaben med henblik på en dyberegående afprøvning af ansøgerens forudsætninger.
Fravær
Fravær må max. være 10 % pr. år. Fravær kan evt. indhentes på efterfølgende hold mod betaling. Ved et samlet fravær på mere end 10 % udstedes uddannelsesdiplom ikke.
Forlængelse af uddannelsen
Det tilstræbes at de studerende tager uddannelsen på 4 år. Dog skal uddannelsen være færdiggjort inden for 6 år.
Pris
Betaling for uddannelsen beløber sig pt. til 27.500 kr. årligt i fire år, svarende til 2.500,00 kr. pr. måned i 11 måneder om året.
Beløbet indbefatter:
 • Undervisning, færdighedstræning, supervision og delvis egenterapi i gruppe svarende til mindst 200 lektioner over de fire år.
 • En årlig evalueringssamtale og bedømmelse af din faglige og personlige udvikling samt mindre refleksionsopgaver.
 • En del af undervisningsmaterialet som digitale pdf-dokumenter samt diverse hands-on dokumenter.
Betalingsbetingelser
Beløbet betales fire gange årligt med 6.875 kr. pr. gang. Dog betales et depositum på 2000 kr. ved tilmelding til uddannelsen. Depositum går tabt, hvis ikke uddannelsen gennemføres. Efter aftale kan der betales 2500 kr. pr. måned. Dog forpligter man sig økonomisk til kvartal forud, og betaler således også ved fravær.
Uddannelsen til halv pris
Nogle kursister får helt eller delvist sine kurser eller hele uddannelser af arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, og er uddannelsen relevant i forhold til dit arbejde, er det i stedet for muligt, at du selv kan købe uddannelsen for cirka halv pris. Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.
Læs mere på SKAT hjemmeside > 

ANDRE OMKOSTNINGER

Egenterapi
Mange af de egenterapitimer, du skal have som en del af din uddannelse, er inkluderet i selve uddannelsesmodulerne, hvor egenterapi og selvrefleksion er en integreret del af undervisningen. Her ud over skal du have, hvad der svarer til individuel terapi ca. 40 timer hos en antroposofisk psykoterapeut, hvilket du selv skal betale.
Faglitteratur
Flere af grundbøgerne kan lånes på biblioteket. Ønsker du at eje bøgerne selv, skal du nok påregne udgifter til faglitteratur på gennemsnitligt ca. 1500 kr. pr. år.
Eksamen og eksamensafgift
Forud for den mundtlige eksamen afleveres hovedopgaven. Afhængig af emne, vil en fra lærerstaben være din vejleder og eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamensafgiften udgør 5000 kr. og inkluderer op til fem timers vejledning og selve eksaminationen.
Årlige prøver
Efter 2. år skal der afleveres en skriftlig opgave på maksimum ti sider. Opgaven skal omhandle et selvvalgt emne, hvor den studerende vælger et fokusområde ud fra det, der er gennemgået på de første fire semestre. Opgaven skal have et antroposofisk psykoterapeutisk afsæt og samtidig drage paralleller til en af de videnskabsteorier, der er gennemgået på de to første semestre. Opgaven afleveres og tilbagemelding gives i forbindelse med den årlige evalueringssamtale. Opgaven kan laves som en gruppeopgave. Som tidligere beskrevet er der derudover løbende refleksionsopgaver.

optagelseskriterier

Er du interesseret, bedes du rekvirere ansøgningsskema, der udfyldes og fremsendes til ovenstående adresse.
Du kan også udfylde det online på vores hjemmeside her >
Ansøgningsskemaet indeholder bl.a.:
 • Oplysninger om begrundelse (motivation) for ansøgning
 • Beskrivelse af dit livsforløb
 • CV med uddannelse, beskæftigelse og evt. erfaring med personligt udviklingsarbejde
Herefter indkaldes du til optagelsessamtale.
Udfyld nedenstående ansøgningsskema, eller download fil og send til adresse/e-mail herunder, og du vil herefter blive indkaldt til personlig samtale.
Se også Ansøgningsskema som word doc her >

Undervisningstid & sted

Undervisningen finder sted en weekend om måneden undtagen juli måned.
Fredag kl. 17.00-21.00 samt
lørdag og søndag kl. 10.00-17.00.
Undervisningen foregår:
Rosenkreuzerskolen
Hammershusvej 80
4370 St. Merløse
Lundingsgade 10, st.th.
2100 København Ø

Ansøgning

Udfyld nedenstående ansøgningsskema, eller download fil og send til adresse/e-mail herunder, og du vil herefter blive indkaldt til personlig samtale.
Download dette ansøgningsskema og send til adressen Hammershusvej 80, 4370 St. Merløse eller e-mail dorte @ lillehammershus.dk, eller udfyld nedenstående skema.

Ansøgningsformular

Kontakt Dorte Nørlev

Lyder Antroposofisk Psykoterapeut uddannelsen som noget for dig, så kontakt Dorte Nørlev for mere information og tilmelding.

DORTE NØRLEV
Antroposofisk Psykoterapeut, Meditationslærer og Virksomheds Konsulent. Derudover foredragsholder og underviser. 

Parterapi eller individuelle konsultationer afholdes både i St. Merløse og på Østerbro i København.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.