Lille Hammershus

ANTROPOSOFISK HEILPRAKTIKER

Enkeltfag - grundlag eller en fuld uddannelse

HER KAN DU LÆSE OM DE ENKELTE FAG:

Menneskets 10 væsensled
Metalterapi
Plante- dyreterapi nosoder
Psykologi eller den biografiske metode
Organlære
Irisanalyse udd. diagnoseform
Sygdomslære
Terapeutens egen skolingsvej
Bachs Blomstermedicin
Praktik udd.
Afsluttende opgave

KONTAKT FINN NØRLEV

Er du interesseret i at tage uddannelsen enten som enkeltfag eller fuld uddannelse?

OM UDDANNELSEN

Lille Hammershus udbyder en 3 årig uddannelse bestående af 2 grundkurser og 10 enkeltfag. Kurserne kan tages enkeltstående eller stykkes sammen til en fuld uddannelse til Antroposofisk homøopat. Kurserne gentages cyklisk. Alle kan deltage. Mennesker der allerede er Heilpraktiker, kan med udbytte også deltage for derigennem erhverve sig den åndsvidenskablige side af Heilpraktiken.
Kursernes afholdelse
Det vil blive tilstræbt at der afholdes 1 kursus om måneden i 9 af årets 12 måneder fra 1000 til ca. 1700. Så ofte det kan lade sig gøre vil det være den 2. weekend i hver måned. Grundkurser dog undtaget. Grundkurset Livskunst – Livslykke modul 1 afholdes almindeligvis hvert år. Grundkurset Teosofi ca. hvert 2. år.
Hvornår kan man starte
Man kan begynde hvor som helst i forløbet, dog anbefales det, at man først har taget grundkurserne.  Ligeledes anbefales det, at man ikke begynder midt i homøopati delen, idet de forskellige terapiformer udgør en helhed.
Enkeltfag
Der er mulighed for selv at stykke sin uddannelse sammen bestående af enkeltmoduler, blot enkeltfagene tilsammen opfylder lovkravene. Evt. kan supplere med fag andet sted fra.
Det er muligt blot at tage enkelt fag for interessens skyld, eller som supplement eller opdatering af eksisterende uddannelse.
Fuld uddannelse
Til en samlet uddannelse hører, ud over deltagelse i alle modulerne desuden, at kursisten har gennemført kurser i naturvidenskabelig anatomi, fysiologi og sygdomslære andetsteds, samt at der er afleveret og godkendt en afsluttende hovedopgave i et selvvalgt emne enten inden for et af enkeltfagene eller tværfagligt.
Diplom – kursusbevis
Diplom udstedes efter at alle enkeltfagene er gennemført og hovedopgaven godkendt. Da uddannelsen er mere omfattende end lovkravet kan der til brug for momsfritagelse udstedes deltagerbevis på enkeltmoduler, såfremt der ikke ønskes en fuld uddannelse.
Tilmelding
Tilmelding er bindende for de moduler man tilmelder sig. Afbud accepteres ind til 3 uger før kursusafholdelse. Herefter vil der blive opkrævet fuld kursusafgift. Der er intet krav om, hvor mange moduler man skal tilmelde sig. Man kan dog ikke tilmelde sig en enkelt weekend kun et helt fag.
Efter uddannelsens afslutning kan der søges om optagelse i Dansk Heilpraktiker forening.
Praktiske oplysninger
Kurserne vil almindeligvis kunne tages på ca. 3 år, dog kan højtider øge uddannelsestiden med 2 – 4 måneder. For at gøre prisen på uddannelsen så lav som muligt er der ingen forplejning. Kaffe og te er gratis. Der stilles køkkenfaciliteter til rådighed.
Tilmelding er bindende pr. modul.
Moduloversigt i afholdelses rækkefølge
Antal weekender
Svarende til lektioner
Uden forberedelse
Homøopati (primær behandlingsform) 
9 weekender
144 lektioner
Metalterapi
2 weekender
Mineralterapi
2 weekender
Planter og dyr
3 weekender
Bachs blomster
2 weekender (andre behandlingsformer)
Sygdomslære (primær behandlingsform) 
2 weekender
32 lektioner
Organlære (primær behandlingsform) 
3 weekender
48 lektioner
Terapeutens skolingsvej 
(andre behandlingsformer) 
3 weekender
48 lektioner
Grundkursus 1 
2 weekender
32 lektioner
Menneskets væsen
1 weekend
Følelsernes mission
1 weekend
Psykologi & Biografisk metode 
13 weekender
208 lektioner
Sjælelivets udvikling
2 weekender
Åndslivets udvikling
3 weekender
Personlig biografi & biografisk metode
3 weekender
Diagnose og terapiform
1 weekend
Livstemaer (Karma)
1 weekend
Antroposofi (Æterlegeme)
1 weekend
Psykosofi (Astrallegemet)
1 weekend
Pneumatosofi (Jeget)
1 weekend
Irisanalyse & ansigts - og krops-diagnose:
(primær behandlingsform) 
6 weekender
96 lektioner
Psykiatri 
8 weekender 
128 lektioner
Psykiske lidelser
3 weekender
Behandling af angst
2 weekender
Chok og traumer
3 weekender
Praktik 
2 weekender
32 lektioner
Praktikmodulet afholdes efter behov
Oplysninger om dato for afholdelse at de enkelte moduler oplyses ved henvendelse til finn@lillehammershus.dk 
Lovkrav for at kunne blive RAB godkendt 
Lektioner 
Primærbehandlingsform 250 
Andre behandlingsformer 50 
Praktik 10 
Psykologi 50 
+ Anatomi, fysiologi og sygdomslære 

Grundkursus II Menneskets 10 væsensled 

Bestemmelse af mennesket og erkendelsesmetode På denne kursusdel vil menneskets 10 væsensled blive gennemgået, set i lyset af menneskets individuelle udviklingspotentiale. Desuden vil man komme ind på begrebet hukommelse, herunder verdenshukommelse og dettes tilknytning til karma.
Endelige vil man komme ind på de menneskelige erkendelsesmetoder, og anvisninger på, hvordan man kan retlede den tankevirksomhed, som yderverdenen foranlediger.
De to moduler strækker sig over 5 weekender, i alt 70 timer
Litteratur: R. Steiner: Teosofi 
Metalterapi 
En indføring i antroposofisk homøopatisk metalterapi. Mennesket har 7 hovedorganer, hvortil der til hvert organ er knyttet en af de 7 planeter i solsystemet. Planetkræfterne er ansvarlige for dannelsen af vore indre organer og med metalterapi får man mulighed for at virke ind på bestemte organer. Forbindelsen mellem organ, planet og metal ser således ud: 
Organ Planet Metal
Hjerne
Måne
Sølv
Hjerte
Sol
Guld
Lunge
Merkur
Kviksølv
Milt
Saturn
Bly
Galde
Jupiter
Tin
Lever
Mars
Jern
Nyrer
Venus
Kobber
Bag hver organdannelse i mennesket står de kræfter, som stråler ind på Jorden fra de 7 planeter. Påvirkningen fortsætter gennem livet, og deres virkning er kraftig eller svag alt efter hvilken alder et menneske har på et givet tidspunkt. Til hver planet knytter sig et metal, og dette metal kan i homøopatiseret for belive et givet organ.
Udstrålingen fra planeterne virke oppefra og nedad i menneskets totalorganisation, dog kan denne indstrømning kun virke sundhedsfremmende og formgivende, når det menneskelig Jeg er aktivt.
De fleste metaller som skal homøopatiseres gennemgår en forædlingsproces ved at blive iblandet planters vandingsvand og derpå opsuges af planten. Gennem denne proces er man i højere grad i stand til at præcisere hvilket organ man ønsker en påvirkning og belivning af.
Læren om metalterapi omhandler viden om, hvordan de forskellige metaller ved indtagelse påvirker de relevante organer i mennesket. Metalterapi er den helt centrale behandlingsmiddel i antroposofisk homøopati. 
Kursusmodulet omfatter 2 weekender, i alt 28 timer.
Litteratur:
Peer Bach Boesen: Metalterapi
Finn Nørlev: Antroposofisk homøopatisk repertorium i Rosenkreuzerbelysnin.
Mineralterapi 
En indføring i antroposofisk mineralterapi.
I mineralerne finder vi midlerne til Jegets indgriben i og beherskelse af materien. Hvis et eller andet i de fysiske-, æteriske-, eller astrale legemer er ude af balance med hensyn til deres udveksling med Jeget kan indgivelse af et homøopatisk mineralsk lægemiddel afhjælpe dette. Dog må det tilførte mineralske lægemiddel kunne ned-brydes i organismen, for derpå at indgå i en opbygning med helbredende virkning, hvorved en mangelfuld ætervirksomhed i organismen overtages af det tilførte læge-middel.
Både hvad angår mineralmidler og plantemidler skelnes ml. de astrale/salinske lægemidler, som fortrinsvis retter sig mod sanse/nervesystemet, de æterisk/sulfuriske lægemidler, som retter sig mod fordøjelses-lemmesystemet, og de åndelige/merkurielle lægemidler, som retter sig mod det rytmiske system.
I mineraleren finder vi en polaritet ml. det højest i mennesket og det laveste i naturen.
På samme måde som vi kan inddele i 7 års perioder for metallerne er der 7 mineraler som kan knyttes til 7-årsperioderne. Den største polaritet findes ml. magnesium og arcenicum, samt ml. sulfur og quartz.
På kurset vil blive gennemgået de særlige kvaliteter, som en række mineraler indeholder, samt hvilke symptomer og sygdomme de kan indvirke på.
Sulfur er det middel Jeget bruger til at påvirke fordøjelsesprocesserne, herunder cellestofskiftet og udskillelse.
Kiselsyreorganisation, som gennem krystallegemet er formidler af al sansning.
Magnesium er bærer af lyset, og et middel, der særlig skaber forbindelsen ml. Jeget og æterlegemet.
Arcenicum er et astralt middel, og dermed tæt knyttet til menneskets nervesystem og menneskelig egoisme og begær.
Phosfor er et rytmisk middel og derved knyttet til Jeget.
Natrium og Kalium er en polaritet, som også betegnes som natrium-kalium pumpen.
Kalium er æteriske og Natrium astralt. Kalium befinder sig inden i cellerne og natrium udenfor. Kalium bevirker cellevækst og Natrium deling og differentierne af cellerne.
Natrium anvendes i antroposofisk homøopati som natrium klorid, kogesalt. Er tæt knyttet til menneskelig tænkning. Når det krystalliserer taler man om en stivnet tankegang.
Kalium regulerer væskerne, og næsten alle sygdomme giver ubalance i væskerne, enten ved ophobning eller udtørring.
Gennem kalium virker æterlegemet belivende på væskerne i kroppen.
Antimonit giver en styrkelse af hukommelsen og en øgning af sjælens skabende kræfter. Er endvidere slimløsnende.
Påvirker desuden blødninger og er knyttet til viljeskræfterne, både når de er for stærke eller for svage.
Calcium repræsenterer på samme tid både den jordiske begærlighed og livsæteren. Har stærke ahrimanske kræfter i sig. Calcium indgår i en række forbindelser med andre stoffer, hvilket bevirker en mulighed for at retningsbestemme lægemidlerne til bestemte symptomer i kroppen.
Flour er et astralt middel, der virker formdannende. Står i polaritet til Magnesium. Foruden på tanddannelsen har Flour indflydelse på at knoglernes led forbliver smidige og bevægelige.
Zink er knyttet til bugspytkirtlen og også til nervesystemet.
Quartz har med sansning at gøre, og er formdannende.
Oxalis er knyttet til æterlegemet, særlig i fordøjelsen og solar plexus. Det kan lukke nervesystemet i solar plexus indefra, og dermed beskytte for yderverdenens astralitet.
Har indvirkning på skjoldbruskkirtlen og vedrører derfor struma.
Carbo har indvirkning på iltomsætningen. Det har en tendens mod det dyriske, og administrerer, når det er menneskeliggjort, både varme- og lysæteren.
På kurset vil disse forskellige mineralske lægemidlers indvirken på sygdomme og ubalancer i mennesket blive gennemgået.
Kurset omfatter 2 weekender, i alt 28 timer 
Litteratur:
Peer Bach Boesen: Mineraler og cellesalte
Finn Nørlev: Antroposofisk homøopatisk repertorium i Rosenkreuzerbelysning.
Planteterapi – Dyreterapi – Nosoder 
Planteterapi 
I planteterapi finder vi de midler, som regulerer forholdet mellem æterlegemet og astrallegemet, virkende fra astrallegemet og ned i æterlegemet.
To forhold kan bevirke sygdomme: når astrallegemet griber for dybt ind i æterlegemet, eller når det griber for løst ind i æterlegemet. I planteterapien finder vi de hertil sygdomsspecifikke midler. Planternes helbredende virkninger kan i homøopatisk form enten tilføres generelt i organismen, eller de kan ledes hen til det sygdomsangrebne organ ved at berige det med det til organet hørende metal eller mineral. Tilknytningen til et bestemt organ kan enten hænge sammen med at planten har en tilsvarende indre sammensætning som organet eller på grund af plantens form, f.eks. kan en plantes bladform minde om et bestemt organs form.
Planter er stjerner på jorden, og stjerner er blomster på himlen, så når det menneskelige, individualiserede astrallegeme opbremser og differentierer æterlegemets vækstkræfter, vil denne proces udgå fra menneskets egen stjernehimmel, kaldet astrallegemet, og sådanne processer kan derfor forstærkes eller svækkes gennem den tilsvarende jordiske stjerne: fra astrallegemet gennem den plante, som tilsvarende er frembragt.
Anvendelsesprincippet for planter er, at deres virkning som homøopatisk lægemiddel kan ses gennem de virkninger, de vil fremkalde i substantiel form i mennesket. Den tilstand planterne fremkalder i substantiel form, kan de helbrede homøopatisk. F.eks. gives arsenik mod udmattelse og mezereum mod kløe. Steiner kalder mennesket for en omvendt plante, dvs. at roden hos planten svarer til menneskets nerve-sansesystem.
Blomsten, der er plantens kønsorgan svarer til fordøjelseslemmesystemet hos mennesket, og plantens blade svarer til det rytmiske system. Når dette princip anvendes ved valget af hvilken plante, der i homøopatisk form tilføres mennesket, vil det få midlet til at søge mod det tilsvarende system i mennesket. Det er således af afgørende betydning, hvilken del af planten der anvendes.
Dette er nogle af de principper der gælder for anvendelsen af planteterapi. Vil man plante for plante gennemgå deres karakteristika, hvilke dele de påvirker i kroppen, samt hvilke sygdomssymptomer, der er knyttet til de forskellige planter.
Dyreterapi 
Ved betegnelsen dyreterapi forstår man anvendelsen af lægemidler, som er udvundet af substanser fra dyr og derpå potenseret.
Ved dyreterapi tager man de kræfter i anvendelse, som kommer fra Ecliptika, altså dyrekredsen. Dyreterapi tager sigte på at gribe regulerende ind i det menneskelige æterlegeme. Til hver del af de menneskelige systemer svarer en dyregruppe. Til nerve-sansesystemet svarer fuglene, til det rytmiske system svarer insekter (samt rovdyr) og til lemme-fordøjelsessystemet svarer slanger (samt tamdyr).
Insekterne er dog også knyttet til forplantningen. En særstilling indtager bier og myrer som udtryk for henholdsvis den menneskelige sjæl (bier) og genbelivnings- eller genopstandelsesprincippet (myrer).
Der er to retninger i denne terapiform:
  • at fremme og understøtte allerede eksisterende processer i æterlegemet, der af en eller anden grund er blevet for svage. F.eks. Apis (bier), der anvendes til understøttelse af æterlegemets allerede eksisterende evne til at bekæmpe betændelser.
  • at genoprette en proces, som æterlegemet har tabt hukommelsen om, oftest erindringer om, hvordan et stof, som kroppen har optaget i sig, skal nedbrydes. I denne henseende udgør indtagelse af syntetiske stoffer fra vore fødevarer en særlig udfordring.
På kurset vil de vigtigste lægemidler som vedrører Dyreterapi, og hvilke sygdomme de retter sig imod, blive gennemgået.
Der er også et område der omhandler anvendelsen af Dyreorganterapi, som består i indgivelse af potenserede substanser fra dyreorganer, for derigennem at påvirke det tilsvarende menneskelige organ. Princippet er enkelt, og virkningen ofte meget hurtig. Gennem et sådant organpræparat giver man æterlegemet besked om at begynde en genopbygning eller nydannelse af det tilsvarende organ. Det vil dog altid være under astrallegemets og Jegets kontrol, således at organet bliver menneskeligt. Det fremmer denne proces, hvis man vælger at potensere substanser fra husdyr, idet mennesket allerede behersker disse dyrs natur.
Ved denne terapi bør man altid kombinere med en metal-, mineral-, eller planteterapi, alt efter hvor problemet findes, medmindre problemet er rent æterisk.
Nosoder 
Ved nosodeterapi anvender man i potenseret form det stof, som har fremkaldt en given sygdommen i den menneskelige organisme. Det anvendes til udrensning af skadelige virkninger af et stof, der er indtaget substantielt. Det er en terapi der arbejder direkte på æterlegemet og giver besked om udrensning af det pågældende stof. Således benyttes potenseret kviksølv til kviksølvforgiftninger og potenseret pennicilin til pennicilinforgiftninger. Principielt kan man lave nosoder af alt, E-numre, vacciner, lykkepiller, hash, LSD eller kodimagnyl.
Man fjerner de eftervirkninger, der er skabt af de syntetiske stoffer og samtidig med at man aktiverer menneskets immunforsvar, kan yderligere behandling ofte undgås.
Syntetiske stoffer har en tendens til at aflejre sig i kroppen, fordi det menneskelige æterlegeme ikke kan gennemtrænge dem. Denne aflejring af fremmede stoffer er ikke befordrende for sundheden. En af sygdomsdefinitionerne siger, at når yderverdenen lever videre inden i mennesket, så opstår sygdom. Resultatet heraf er først en betændelsestilstand og senere en forhærdning.
Ved at potensere et syntetisk stof indgives ”koden” for stoffet i æterform, hvilket giver en information til æterlegemet om, hvorledes dette stof kan overvindes og nedbrydes. Reaktionen kan ofte være ganske kraftig.
Kurset omfatter 3 weekender, i alt 42 timer
Litteratur:
Finn Nørlev: Antroposofisk, homøopatisk repertorium i Rosenkreuzerbelysning. 
Psykologi eller Den biografiske metode (Psykiatri) 
I erkendelse af at de ting der hænder i et menneskets livsforløb ikke er tilfældige og at sygdommes opståen ofte kan henføres tidligere traumatiske, ubearbejdede hændelser i et menneskes liv, er den biografiske metode et værktøj til en afklaring og en dybere forståelse af et menneskets livsforløb. Sygdomsudbrud kan også være et udtryk for en manglende karmisk betinget forståelse af et forudgående hændelsesforløb, således at det vender rytmisk tilbage – i en ændret udgave – i en senere 7-årsperiode. Derfor kan den biografiske metode sige et sikkert fingerpeg om sandheden om hvad der egentlig er årsagen til et sygdomsudbrud.
Kurset indeholder en gennemgang af 7-årsperioderne og en indføring i deres rytmiske sammenhæng livet igennem, og deltagerne får lejlighed til med denne metode som udgangspunkt, at se nærmere på eget livsforløb.
Endvidere vil der blive arbejde med, hvordan man på bedste vist igennem samtale giver klienten forståelse for sammenhænge i eget livsforløb.
Endelig vil der være en gennemgang af specifikke sindslidelser, og der vil blive lagt vægt på Steiners udtalelse om, at sygdomme i sindet skyldes organiske tilstande og at organiske sygdomme skyldes vildfarelser i sindet.
Af sygdomme kan nævnes: 
Epilepsi

Anoreksi
Psykopati
Bulimi
Neurasteni
Hysteri
Depression
Angst
Traumer
Psykoser
Seksuelle forstyrrelser
Med mere
Kurset indeholder også en omfattende chakralære, set som et middel til helbredelse hos klienten.
Kursusmodulet omfatter 4 weekender, i alt 56 timer 
Litteratur:
Bernard Lievegoed: Livskriser – Livschancer
Bernard Lievegoed: Mennesket på tærsklen til den åndelige verden
Rudolf Trickler: Soulways. 
Organlære 
Mennesket har ifølge antroposofisk lægekunst 7 hovedorganer, som hver knytter sig til en planet i solsystemet og er derved tillige knyttet til et bestemt metal. Desuden antages det, at der i hver af menneskets 7-års perioder er knyttet en særlig planetind-stråling, som bevirker at i en bestemt periode er det et bestemt organ, der er under udvikling.
Det kan opstilles på følgende måde:
Organ Planet Metal Væsenled Livsalder
Hjerne
Måne
Sølv
Æterlegeme
0-7
Lunger
Merkur
Kviksølv
Æterlegeme
7-14
Nyre
Venus
Kobber
Astralt
14-21
Hjerte
Solen
Guld
Jeget
21-42
Galden
Mars
Jern
Astralt
42-49
Lever
Jupiter
Tin
Astralt
49-56
Milt
Saturn
Bly
Astralt
56-63
Mellem organerne finder livsvigtige processer sted, og sygdom opstår, når disse processer kommer I ubalance.
Man taler om organernes kvaliteter: Hjernen giver sans for sandheden, Lungerne giver ligeværdighed, Nyrerne giver samhørighed og harmoni, Hjertet giver kærlighed, Galden giver modet, Leveren Uskyld og Milten entusiasme.
Man vil komme ind på begrebet Nyrestråling, som enten kan være varm eller kold. Hvis kold mistes samordningen ml. organerne i fordøjelsessystemet, fordi den æteriske ”kogning” er for svag. Er mængden af sanseindtryk større end man kan få bearbejdet og udskilt, så aflejrer de astrale kvaliteter sig i organismen og giver anledning til betændelser eller forhærdning. Dette vil føre til en lang række symptomer, som der vil blive redegjort for på kurset.
Man vil komme ind på begrebet Blodtavlen som opstår ved at hæmoglobinen i blodet optager alle informationer og sender dem rundt i kroppen, og dermed impulser sig hvad der skal foretages, når ubalancer viser sig.
Kursusmodulet omfatter 3 weekender, i alt 42 timer.
Litteratur:
Finn Nørlev: Åndsvidenskabelig organlære i Rosenkreuzer belysning
Rudolf Steiner: En okkult fysiologi.
Irisanalyse – En diagnoseform 
Kunsten at se den fysiske og sjælelige tilstand hos et andet menneske i dets øjne.
Ved irisanalyse tager man udgangspunkt i at øjet er et specifikt udtryk for det menneskelige æterlegeme.
I irisen kan ses små og store afvigelser fra det normal og sunde, inden det giver sig udslag i sygdom. Den giver også mulighed for at fastslå, hvorfra sygdommen udspringer og hvor den giver sig udslag.
Ved irisdiagnose kan de enkelte organers tilstand aflæses. Endvidere aflæses mentale og følelsesmæssige tilstande, hvilket er væsentligt, da det ofte er disse tilstande der giver udslag i sygdomme i organerne. Følgende emner gennemgås:
De 12 grundtyper i irisanalyse. Organernes beliggenhed i Iris. Ringzoner. Den 4-foldige æter. Det astrale område. Det rytmiske område. Det æteriske område.
Kursusmodulet omfatter 5 weekender, i alt 70 timer
Litteratur:
Finn Nørlev: Irisanalyse kunsten af se et andet menneske i øjnene. 
Sygdomslære 
Antroposofisk sygdomslære tager udgangspunkt i den antroposofiske menneskeopfattelse, omfattende de 4 væsensled:
Det fysiske legeme, æterlegemet, astrallegemet og Jeget.
Med dette udgangspunkt anføres, at menneskets sygdomme fortrinsvis opstår af en ubalance de 4 væsensled imellem. En anden definition lyder: alt hvad der beholder sin egennatur inde i mennesket fremkalder sygdom.
Et sundt menneskets grundlag for sundhed er et stofskifte, der kan tjene det formål at omsætte hvad mennesket indtager: som næringsmidler, gennem åndedrættet og via følelsesmæssig påvirkninger m.m., dvs. alt det som mennesket er i berøring med i yderverdenen.
Det, det gælder om i den første fase af stofskifteforløbet er at den fremmede ætersubstans nedbrydes ved hjælp af æterlegemet og derpå udskilles gennem astrallegemets indsats, idet hele forløbet styres af Jeget. Den således nedbrudte substans, der nu er uden struktur, altså kaotisk, bliver atter opbygget. Det sker ved at æterlegemet griber substansen og beliver den, og gør den dermed parat til at indgå i regenerering og udvikling af menneskets fysiske legeme.
Substansen er ved denne proces blevet menneskeliggjort.
Går denne nedbrydnings- og udskillelsesproces som den skal er mennesket sundt.
Går processen i stykker kan der ske følgende:
Det vi indtager bliver ikke tilstrækkeligt nedbrudt, således at noget af dets egen natur forbliver unedbrudt inde i os.
Når noget bliver nedbrudt for meget, og det derfor ikke er muligt at genopbygge det.
I begge tilfælde opstår sygdomme i det pågældende menneske.
En tredje form for sygdom er kommet til i den nyeste tid. Den opstår, når mennesket indtager substanser, som ikke findes i naturen, dvs. når substansen er fremstillet syntetisk. I menneskets æterlegeme ligger en erindring om, hvordan naturfrembragte stoffer skal nedbrydes, men når man indtager syntetiske stoffer, som er fremstillet af kemisk vej, så udgør de et særligt problem, fordi æterlegemet ikke kan have en erindring i sin hukommelse om, hvordan disse stoffer skal nedbrydes. Det åbner helt nye perspektiver for homøopatien, idet sådanne unedbrudte stoffer oftest ikke udskilles, men forbliver i kroppen og kan give anledning til sygdomsreaktioner, bl.a. astma og allergier. Det er dog muligt at ophæve virkningen ved at indgive det syntetiske stof i homøopatisk form, og derved give æterlegemet en information om, hvordan stoffet kan udskilles.
Antroposofisk sygdomslære omhandler endvidere en indføring i æterlegemets og astrallegemets reaktioner i forhold til hinanden. Der foreligger en tendens til at ethvert væsensled søger mod det niveau, der ligger over og under det selv. Det medfører at der kan opstå sygdomme af akut eller kronisk karakter, og endvidere at der fremkaldes enten en betændelse og ofte derpå en forhærdning af kroppens dele, med deraf følgende konsekvenser for sundhedstilstanden.
Sygdomslære omfatter endelig en indføring i en række livsvigtige processer, der finder sted i kroppen, og hvis forløb er afgørende for sundheden. Det omhandler det, der betegnes som sølvprocesserne, kiselprocesserne samt de processer der har tilknytning til de 4 æterformers funktionsmåder. Det drejer sig om lysæteren også kaldet lysstofskiftet, varmeæteren, også kaldet fedtstofskiftet, klangæteren, også kaldet protein- og kulhydratstofskiftet samt den kemiske æter, også kaldet celle-stofskiftet.
I forbindelse med gennemgangen af de forskellige processer vil man komme ind på hvilke sygdomme ubalancerne giver anledning til, samt hvilke antroposofiske homøopatiske lægemidler der vil kunne genoprette balancen og dermed helbrede sygdommen.
Kursusmodulet omfatter 2 weekender, i alt 28 timer.
Litteratur:
Rudolf Steiner og Ita Wegman: Lægekunst på åndsvidenskabelig baggrund.
Terapeutens egen skolingsvej 
Indføring i antroposofisk selvudvikling.
For at kunne fungere optimalt som antroposofisk terapeut, er det nødvendigt at vende sig til det gamle visdomsord, der stod på Apollons tempel: Kend dig selv. Som alle kan forstå er det et større projekt, som ret beset vil vare hele livet, og i øvrigt altid.
Det drejer sig om udviklingen af fornemmelsessjælen, forstandssjælen og bevidsthedssjælen, hvilket har ganske meget 
at gøre med hvilken 7-års periode enhver befinder sig i, samt ikke mindst om der er forsømt udvikling i de foregående 7-årsperioder, som det er muligt at repetere. Det siges at om man har haft en lykkelig barndom er man selv herre over! Det må forekomme klart for enhver at de stene i strømmen man ikke har fået opløst i fortiden, vil man være tilbøjelig til at projicere over i klienterne. Måske kan man ikke nå så langt, men man kan bliver klar over hvilke barrierer man individuelt har for at kunne få øje på virkeligheden, -også hos andre.
Kurset omfatter en angivelse og en anvisning på meditative øvelser, der fokuserer på specielle personlige problemer og traumer. Der vil blive arbejdet med at give en anvisning på, hvilke øvelser det vil være frugtbart for den enkelt at give sig i kast med. Sådan indsigt vil desuden gøre terapeuten egnet til at anvise kommende klienter veje at gå med hensyn til øvelser, der kan anvendes. Udviklingsvejen er efter Rosenkreutzer metoden.
Kurset omfatter 3 weekender, i alt 42 timer.
Litteratur:
R. Steiner: Videnskaben om det skjulte (Obligatorisk) 
Finn Nørlev: Rosenkreuzernes Hemmelige Indvielseslegender 
Den Mest Hellige Trinosophia & Crater Repoa (Greven af Saint Germain). Disse er Ikke obligatoriske men anbefales. 
Bachs Blomsterremedier 
Dr. Edward Bach (1886-1936) er englænder af walisisk afstamning. Han blev læge i 1912. Fra 1930 udvikler han sine blomsterremedier, i alt 38 remedier samt Rescue Remedy. Han hævder at disse 38 remedier dækker alle aspekter af den menneskelige natur, herunder alle emotioner, som efter Dr. Bachs opfattelse er grundlaget for sindslidelser.
Blomsterremedierne fremstilles ved hjælp af vand og sollys, man lægger planterne i et kar med vand og lader solen virke på dem en vis tid, indtil vandet og solen har indgået en symbiose, og det er så dette plantevand, hvorfra blomsterne er fjernet, som udgør blomsterremediet. Dette indgiver planterne en særlig virkning på menneskets følelsesmæssige område, dog ikke med langvarigt resultat, idet de ikke går i dybden og dermed ind i de organiske processer.
Remedierne virker kun en vej, nemlig fra det følelsesmæssige til det organiske, men der foregår ingen tilbage stråling fra det fysiske til det sjælelige. 
Følelser opstår der, hvor æterlegemet bremses op i sin udfoldelse af astrallegemet. Selv om følelserne er knyttet til det rytmiske system og dermed til Jeget, så har de deres oprindelse i æterlegemet, og derfor kan blomsterremedierne gribe direkte ind i følelseslivet.
Bachs blomsterremedier virker ved at blomsten føres direkte ind i følelseslivet, og virker som plante direkte på forholdet mellem æterlegemet og astrallegemet, men med udgangspunkt i æterlegemet.
Bach`s princip om at alle organiske sygdomme skyldes sjælelige forhold er i overensstemmelse med antagelserne i antroposofisk lægekunst, men da blomster-remedierne samtidig ordineres ud fra en sjælelig/følelsesmæssig tilstand, må følelserne og organerne knyttes sammen for at opnå et tilfredsstillende resultat.
I mennesket er der ifølge antroposofisk visdom 7 grundfølelser, som kan betegnes som sande følelser. Disse sande følelser forvandles gennem menneskets egoisme til følelser, som må betegnes som negative eller destruktive følelser.
Gennem indtagelse af blomsterremedierne gives en mulighed for at nå frem til de sande følelser, som fortæller os sandheden om verden.
Følelser, der ikke er sande, opstår, når den sande følelse bliver gjort egoistisk.
Modstandskraften mod de sande følelser kommer fra to sider:
Fra de Luciferiske kræfter, som tilstræber Jegets opløsning til fordel for helheden, det kan også betegnes som sympatisk egoisme.
Fra de Ahrimanske kræfter, som tilstræber Jegets fuldstændige løsrivelse fra helheden gennem en gennemgribende åndsfornægtelse, hvilket man også kan betegne som antipatisk egoisme.
De syv sande følelser kan kort betegnes som:
Sans for sandhed, 2. Kærlighed, 3. Ligeværdighed, 4. Entuisiasme, 5. Mod, 6. Uskyld/renhed, samt 7. Harmoni/samhørighed, svarende til de tilsvarende planeter, metaller og organer.
De af egoisme forvandlede tilsvarende følelser kan betegnes som:
Ensomhed, sig selv nok, 2. Afhængighed, forfængelighed, åndelig angst, 3. Sorg, mindreværd, hovmod, 4. Fanatisme, depression, 5. Livslede, dovenskab, hidsighed, bevidst vrede, 6. Ubevidst vrede, 7. Forfængelighed, astral angst.
Det tilsvarende af Bach opstillede følelsesregister lyder således:
1. Ensomhed, 2. Uvished, 3. Overfølsomhed for påvirkninger, 4. Overdreven omsorg for andre, 5. Manglende interesse for nuet, 6. Modløshed og fortvivlelse, 7. Frygt.
På kurset gennemgås de enkelte remedier, og deres tilknytning til ovenstående følelsestilstande.
Litteratur:
E. Bach: De 12 helbredere og andre remedier samt Helbred dig Selv
Finn Nørlev: Homøopatisk repertorium i Rosenkreuzerbelysning.
Praktik 
Det samlede kursus indeholder en meget stor mængde eksakt viden, som skal kunne kombineres på utallige måder, afhængig af hvilken konkret situation med en klient der er tale om. Samtidig er denne terapiform betinget af graden af terapeutens åndelige udviklingstrin og dermed indsigt i den åndelige verden, samt en tiltro og tillid til egen formåen, således at en rådgivning munder ud i noget brugbart for klienten.
Det kræver mange års udvikling og erfaring at blive rigtig god som antroposofisk terapeut, men det vil ikke kræve mere indsigt og forståelse end det på kurset tilegnede at give anvisninger til klienter, som er bedre og mere sygdomsbremsende end de anvisninger som er til rådighed fra den traditionelle lægevidenskab. Dog skal man være klar over at helbredelse også er et samspil ml. klientens indsigt i egen livssituation, som opnås via samtaleterapi i det omfang det kan lade sig gøre, ydre praktiske tiltag, som f.eks. motion og ordentlig ernæring m.m., samt viden om Antroposofisk/homøopatiske lægemidler.
Kurset i praktik vil omfatte eksempler på forskellige sygdomsforløb, som er behandlet ud fra den antroposofiske anskuelsesmåde, og der vil blive lejlighed til at kursisterne selv at prøve kræfter med forslag til, hvad de ville gøre i en given klient-situation.
Kursusmodulet omfatter 2 weekender, i alt 28 timer.
Litteratur:
Henvisninger til R. Steiners og Ita Wegmans beskrivelser af forskellige behandlingsforløb. 
Antroposofisk Heilpraktiker. 
Vejledning ”Afsluttende opgave”
Alle moduler skal være gennemført ved egen tilstedeværelse, dog kan der i enkelte tilfælde ses bort fra fysisk deltagelse enkelt dage i et modul grundet sygdom og lignende, men ikke fravær af et helt modul eller over 33,3 % af et modu. 
  • Opgaves skal som minimum indeholde: 
    Indledning, der samtidig er en problemformulering og emne afgrænsning. 
  • En FRIT refererende del, der omhandler pensum, på en sådan måde, at det er tydeligt, at man behersker emnet. (f.eks. fosfor som lægemiddel) 
  • En udvidede del, der omhandler en udvidelse af emnet uden for pensum, ud fra egne studier. (f.eks. brugen af fosfor i landbruget, fosfor som grundstof i luften og jorden osv.) 
  • En konklusion 
Opgavens skal være minimum 20 normalsider, (ca. 14 A4 sider – det vil sige 2400 anslag/tegn) med almindelig linieafstand og normal (12) punktstørrelse. 
Den kan indeholde illustrationer, men disse indgår ikke som en del af sideantallet.
Opgaven må ikke fylde mere end 40 sider dvs. 4800 anslag.
Derefter skal opgaven godkende, fremlægges og uddannelsesbevis/Diplom kan udstedes. 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.