Lille Hammershus

Program forår 2022

Foredragsrække – de syv astrale regioner og de syv dobbeltgængere

Foredragsrække (6 aftener): Syv astrale regioner og de syv dobbeltgængere. 
Kl. 1830- 2130 i Lille Hammershus. Man tilmelder sig alle aftener samlet. 
Der findes 4 mørke og 3 lyse astrale regioner. Gennem den personlige udvikling stiger mennesket op gennem de syv regioner:
7. Sjælelivets region – aktiv varmt lys region (altruisme)
6. Aktiv sjælekraft region – aktivt lys region
5. Sjælelysets region – lys region
4. Lystens og ulystens region – mørke og lys er lige stærke (nutidsmenneskets trin)
3. Ønskernes region (sympati – tiltrækning) – mørke region
2. Flydende følsomheds region – mørke region
1. Begærglødens region (antipati – frastødning) – mørke region (egoisme)

Efterhånden som mennesket udvikler sig opad fra inkarnation til inkarnation udvikler det samtidig egenskaber. Men for at overleve i disse regioner, udvikler man egenskaber, som man tager med fra inkarnation til inkarnation. Men da overlevelse eller evnerne til at begå sig i en region kræver tilegnelse sf bestemte egenskaber udvikler mennesket sig ud fra et primitivt udviklingsstadie. For at stige op i lysets regioner, er det nødvendigt at disse primitive egenskaber transformeres til et højere stadie. Disse kaldes dobbeltgængere eller skyggesider. Der findes nogle arketypiske dobbeltgængere som kaldes:
Den frelste
Kritikeren
Pleaseren (offeret)
Den selvskabte opdrager
Den overlegne
Den korrekte
Materialisten

Datoer (se iøvrigt kalenderen):

Januar            12.
Februar            9.
Marts               9.
April              13.
Maj                18.
Juni                  1.

Underviser: Finn Nørlev

ONLINE Foredrag- og Meditationsrække
De 12 åndelige dyder og deres transformation

En aften om måneden (undtagen juli) i hele 2022 er der online meditation/foredrag kl. 1830- 1930
Det foregår via vores Boon.tv  kanal 
Som noget nyt initierer vi nu arbejdet med de 12 åndelige dyder. Hvor de 7 sande følelser knytter an til sjælen og følelseslivet, knytter de 12 dyder sig til ånden i mennesket som moralske dyder. Hele zodiakken (dyrekredsen) stråler hver måned, på skift, en åndelig dyd ind i mennesket. Det kræver bevidsthed at erhverve sig disse dyder. Det starter med, at jeg’et udvikler en af de astrale egenskaber, der tilgår fra zodiakken f.eks.tilfredshed. Denne tilfredshed praktiseres i det daglige. Ud af dette vedblivende fokus den pågældende måned og daglige praktisering af dyden tilfredshed, kan der ske en transformation, så den erhvervede dyd løftes til en højere egenskab. og i dette eksempel transformeres tilfredshed til sindsro. Man arbejder med en måneds dyd ved at begynde den 21. i måneden før og fortsætte til den 1. i måneden efter. Således vil der altid være et overlap på ca en uge for hver dyd. 

Hver meditationsaften starter kl. 18.30, hvor der er meditation over den pågældende måneds dyd samt teoretisk forklaring til forståelse og fordybelse af dyden og dens transformation.
Vi starter den 10 januar 2022 og arbejder med januar måneds dyd. Denne skulle være startet den 21. december men qua jul og de hellige nætter starter vi først den 10. januar. Januar måneds dyd arbejdes der med indtil 1. februar. Den 21. januar starter vi på februar måneds dyd. ONLINE aftenerne er så vidt det er muligt lagt den 21. i måneden eller så tæt som muligt, Derfor vil det ikke være en fast ugedag. 
De 12 datoer i 2022 for arbejdet med de åndelige dyder ligger som følger:
mandag den 10. januar
fredag den 21. januar
tirsdag den 22. februar
tirsdag den 22. marts
onsdag den 20. april
fredag den 20. maj
tirsdag den 21. juni (samtidig introduceres juli måneds dyd)
JULI sommerferie
fredag den 19. august
tirsdag den 20. september
fredag den 21. oktober
mandag den 21. november
Pris: 90 kr. pr. aften
Underviser: Dorte Nørlev

Esoteriske klassetimer

Esoteriske klassetimer i Lille Hammershus kl. 1830 – 2100 Se datoer i kalenderen. Pris 150, – kr. pr. gang
En mandag om måneden er der esoteriske klassetimer, som de blev givet af Dr. Rudolf Steiner. Klassetimerne består af i alt 19 mantra, der gennemgås et mantra pr. gang, som deltagerne arbejder videre med derhjemme i den mellemliggende periode, Det er dybe esoteriske strofer, der løfter menneskets ånd og indvier det i den oversanselige verdens sandheder. Målgruppen er åndeligt søgende, der er betrådt den åndsvidenskabelige skolingsvej og ønsker at udvide den med disse mantra. Optagelse kan kun ske efter forudgående samtale med Dorte Nørlev. Klassetimerne er adgangsgivende for Esoterisk Tempeltjeneste/Michaels messe, som er dannet af Dorte og Finn Nørlev på baggrund af Rudolf Steiners anvisninger for ungdomsgrenen. Rammen for klassetimerne er et mindre rosenkreuzer ritual, givet af Rudolf Steiner. 
Underviser: Dorte Nørlev

Weekend kurser, flere dages kurser & temadage

Tre spændende foredrag: symboler, ord, tanker, følelser

Lundingsgade 10, st.th. Østerbro

I løbet af foråret og sommeren udbydes tre forskellige foredrag med forskellige emner og oplægsholdere. Fælles for alle foredrag er, at de foregår i Lundingsgade i København, at de har et åndsvidenskabeligt indhold og de alle er kl. 18.30 – 20.30. Du kan tilmelde dig et enkelt foredrag eller alle foredrag samlet. 150 kr. pr. deltager pr. aften. Der er bindende tilmelding.

Torsdag den 28. april: Personlig udvikling gennem meditation, Dorte Nørlev

Meditation er andet end at sidde med lukkede øjne: det handler om fordybelse, studier, vers, symboler, sætninger og opfyldelse af den menneskelige sjæl med sande oversanselige billeder og vigtigst af alt; hvordan vi gennem handling bringer det åndelige ind i mennesket og ud i verden. Gennem meditationerne med oversanselige billeder/symboler påvirkes evnen til at forstå det åndelige med tanken og evnen til koncentration. Denne aften introduceres du til forskellige meditative symboler og esoteriske vers, givet af Rudolf Steiner, og som du kan arbejde videre med derhjemme.

Tirsdag den 17. maj: I begyndelsen var ordet, Finn Nørlev

En åndsvidenskabelig forståelse af prologen (indledningen) til Johannes Evangeliet, som i sig selv kan benyttes som meditations sætninger. Prologen tager sit udgangspunkt i den gamle logos lære fra Egypten, men har efter Golgata mysteriet fået en ny betydning for det åndelige i mennesket.

Torsdag den 2. juni: Martinus foredrag: Mysteriet om sygdom og sundhed – Vores tanker og følelser som årsag til sygdom og sundhed, Lene Jeppesen

Martinus (1890 – 1981) forklarer, hvordan det i virkeligheden er dybt nede under atomniveauet, at årsagen til vores sygdomme eller sundhed skal findes. På dette dybe niveau påvirkes den mikroskopiske partikelverden af vores tanker og følelser – dvs. af vores bevidstheds mikrofrekvenser.

Tanker og følelser er stråleformige “radiobølgelængder”, som påvirker vores krop og psyke. Derfor har det stor betydning, om det er os der styrer vores tanker og følelser eller vores tanker og følelser der styrer os.

Med denne viden bliver vi i stand til at løse mysteriet om vores sygdommes opståen og til at finde vejen til en vedvarende sundhed.

Det er vigtigt at huske, at vi mennesker er på vej i et udviklingsforløb, hvor vi endnu ikke kender livets psykiske naturlove og derfor ikke kan undgå at lave fejl og blive syge. Dette vil vi gøre en tid endnu – indtil vi, efter mange livs træning, bliver færdiguddannede i det Martinus kalder ”livets skole”.

De kosmiske analyser, som løser mysteriet om sygdom og sundhed, er en vigtig håndsrækning fra en højere verden til os på et tidspunkt, hvor vi er blevet modne for denne viden.  

Martinus forklarer, at noget af det vigtigste for fremtidens mennesker er at opnå indsigt omkring vores celler som levende tænkende og følende væsener. Først når vi forstår dette helt til bunds vil vi indse, hvor afhængige de er af vores tanker og dermed det klima, som vi skaber for dem at leve i.

Med hjælp fra symboler, som viser hvad der sker i vores organisme når vi tænker og føler, bliver det klart, hvordan vi kan skabe harmoni og solskin også for vores næste i mikrokosmos. Lene Jeppesen har indgående erfaring med personlig og spirituel udvikling for mennesker i alle aldre og livssituationer, og har undervist i Martinus Åndsvidenskab i mere end 25 år. 

 

Kost og ernæring i åndsvidenskabens lys. Den 29. – 30. januar 2022 Kl. 1000- 1700 i Lille Hammershus, pris 1.750,- kr.
Man kan betragte mennesket som et tredelt væsen, der består af tanke, følelse og vilje. På samme måde kan man betragte en plante som tredelt med top, stængel og rod. Denne tredeling af planten korresponderer med det tredelte menneske, så kvaliteter fra plantens rod påvirker den menneskelige tænkning, kvaliteter fra stængel og blad påvirker følelseslivet og kvaliteter fra toppen påvirker viljen og fordøjelsesprocesserne.  Da mennesker er forskelligt konstitueret så nogle er mere domineret af deres tankeliv, andre af deres følelsesliv og andre igen af deres viljesliv, kan man ikke give generelle kostråd, men vejlede om de forskellige kvaliteter, så hver enkelt kan sammensætte sit måltid under hensyntagen til, hvad der skal styrkes og hvad der skal dæmpes. På dette weekend kursus kommer vi ind på de forskellige kvaliteter i planten så man kan samensætte en vegetarisk kost. Derudover kommer vi bl.a. ind på kaffe, te, mælk, kartofler, tomater, forskellige kornsorter, soya produkter og deres indvirkning på mennesket,
Underviser: Dorte Nørlev

Livskunst – Livslykke Del 3, modul I – II – III, 1000- 1700 i Lille Hammershus, pris 1750,- kr. pr. modul.
Et sammenhængende kursusforløb over 3 weekender, hvor du får dybere forståelse for:
  • menneskets ånd er lysende, glædesfyldt, kreativ og åndsværen
  • menneskets ånd udgør det faste centrum i livet, det sted hvor er andet er midlertidigt
  • tanker, følelser og handlinger er alle midlertidige forteelser
  • menneskets ånd er født ud af det guddommelige og er af evig natur
Der er imidlertidig langt til denne erkendelse både forståelses-, følelse, og handlingsmæssigt. At omforme hele mennesket til et guddommeligt væsen er åndsvidenskabens mission. For at mennesket kan komme til en forståelse og erkendelse af hvem det i sandhed er må det betragte sig selv udefra. Denne mulighed kaldes reinkarnation og karma, som dybest set er en metode, hvormed man kan blive i stand til at se virkningerne af sine tanker, følelser og handlinger i verden.
Underviser: Finn Nørlev
Temadag: Drømme og drømmes betydning
Lørdag den 26. marts kl. 10
00- 1700 i Lundingsgade 10, Kbh.Ø, pris 900,- kr.
Den åndsvidenskabelige forståelse af drømme deler dem op i fire kategorier: repetitionsdrømme, organdrømme, foruddrømme og imaginationsdrømme. På denne temadag gennemgår vi de forskellige typer af drømme og hvad forskellige billeder og dyr repræsenterer,
Underviser: Dorte Nørlev 
Temadag: kunsten at være forældre
Søndag den 24. april kl. 1000- 1700 i Lundingsgade 10, Kbh Ø, pris 900,- kr.
Denne temadag henvender sig både til kommende, nybagte og småbørnsforældre og har fokus på den første syv-årsperiode i barnets liv ud fra Steiner pædagogikken. Der vil bl.a. være fokus på flg. spørgsmål: overordnet om barnets udvikling fr 0-7år, hvorfor er rytme så vigig? sunde og usunde afvisninger ved grænsesætning, kunsten at se barnet som den det ER.
Underviser: Dorte Nørlev  
Retræte: Den stille uge esoterisk belyst. Inspirationscenter Maribo
Den 10.-13. april 2022 pris
4650, – kr.
I den stille uge op til påske får du mulighed for at fordybe dig i et esoterisk emne og i retrætelivet med meditation, indre ro, bøn, stilhed og rituelt arbejde. Årets emne er hvad der skete i dagene lige før mysteriet på Golgatha bl.a. betydningen af figentræet, ridning på æsel ind i Jerusalem, palmebladenes betydning mm. Retræten foregår i år på INSPIRATIONSCENTER MARIBO, hvor deltagerne indkvarteres på enkeltværelse. Ønsker du at deltage med din partner, ven/veninde kan I indkvarteres på dob.vær. til reduceret pris.  
Underviser: Dorte Nørlev
Karma workshop: Karmaforståelse og dobbeltgængeren del 1.
Den 3.-6. juni kl. 10
00- 1700 i Lille Hammershus, pris 3800,- kr.
Denne workshop tager udgangspunkt i Rudolf Steiners esoteriske karmabetragtninger og omhandler mødet med dobbeltgængeren i den personlige biografi samt overvindelse af dobbeltgængeren. På workshoppen arbejder vi både i teori og praksis gennem mindre grupper med det personlige karma og sammenhæng med tidligere liv. Der er mindre øvelser og meditationer undervejs og der er ligeledes mindre øvelser til hjemmearbejde.
Undervisere: Dorte Nørlev og Finn Nørlev
Sommer tur til Goetheanum i Dornach i Schweiz. Søndag den 31. juli til fredag den 5. august – 5 overnatninger. Pris 6500 kr.
Nu har du en enstående mulighed for at besøge den antroposofiske højskole Goetheanum i Schweiz idet Maren Andersen og Dorte Nørlev har planlagt og er primære oplægsholdere på denne tur, der har fokus på det åndelige i kunsten, indvielsesvejen, esoteriske betragtninger, meditation, fordybelse og fællesskab.
Søndag ankommer du og sørger selv for transport med tog, bil eller fly. Vi sørger for indkvartering på enkeltværelser fra søndag til fredag. Selve kurset starter mandag morgen, hvor vi sammen og samtidig hver for sig går den snoede indvielsesvej fra Speisehaus op mod Goetheanum, Vi må undervejs forundres og fordybe os, meditere ved Merkurstaven, inden vi træder over tærsklen og ind i Goetheanum, der kan betragtes som et astralt tempel,
Mandag, tirsdag og onsdag er der afsat tid til fordybelse ved statuen (menneskehedsrepræsentanten), og vi gennemgår både kunstnerisk,  åndeligt og esoterisk hver enkelt vindue og dets motiver og imaginationer. Ligeledes vil der være betragtninger over det særlige loft og dets motiver samt de understøttende søjler. Der er undervejs indlagt meditationer og kunstneriske øvelser.
Der er også arrangeret et besøg i Hoch atelieret, hvor Steiner arbejdede på menneskehedsrepræsentanten, og det tilstødende dødekammer, hvor Steiner tilbragte sine sidste dage og timer inden overgangen til den åndelige verden.
Derudover skal vi besøge Gabriel Hilten smedjen, der gennem tre generationer bl.a. har skabt eurytmistave. Vi vil følge den alkymistiske proces i arbejdet med metal, vand og ild ved udarbejdelsen af stavene og Gabriel Hilten vil ivrigt berette derom. Sidst med ikke mindst er vi ved at planlægge muligt besøg i Colmar for at se Isenheimalteret.
Prisen for hele dette arrangement er kun 6500, – kr, og inkluderer:
  • 5 overnatninger i enkeltværelse på B&B inkl, lækker biodynamisk morgenmad
  • betalt tid for at få Goetheanum for os selv på udvalgte tidspunkter
  • stor biodynamisk frokost inkl, kaffe/te mandag.-torsdag.
  • guided rundvisning i Hilten smedjen
  • foredrag og undervisning

Der skal være 10 tilmeldte for at turen gennemføres og der kan maks være 20 deltagere. Der er allerede en del der har vist interesse, så tilmeld dig endelig, hvis du vil sikre dig en plads.
Tilmelding her.
Undervisere: Maren Andersen og Dorte Nørlev

PRISER kurser, temadage, foredrag, uddannelser

Dorte tager gerne ud til virksomheder og institutioner og mediterer med medarbejderne, alt efter ønsker og behov. Ring og hør om de mange muligheder.
Praktiske oplysninger
Priser:       
Weekend kurser 1750,- kr.

Temadage 900,- kr.
Foredragsrækker: (kl. 1900-2100) 150,- kr. pr. gang  
Foredragsrækker: (Kl. 1830-2130) kr. 200,- pr. gang
Antroposofisk Heilpraktiker moduler kr. 1.550,- pr. weekend
Antroposofisk Psykoterapeut kr. 2.500,- fre., lør., søn. (mad fredag aften og gæsteundervisere)
Online meditation/foredrag med de 12 åndelige dyder: pris pr. foredrag 90 kr.

4- dages karmakursus: kr. 3800, – kr. (eksternat)

4 dages retræte: kr. 4650, – kr, (internat)

Tilmelding: Senest 14 dage før afholdelsen på 59 17 99 97 eller på mail.
Der er bindende tilmelding til alle kurser og foredragsrækker. Der ydes ikke refusion ved afbud (heller ikke til en enkelt aften til foredragsrækkerne/online meditationerne).
Afbud kan gives indtil 3 uger før start.
Betaling: Senest 8 dage før afholdelsen.
Konto 8401  0001074899.
Mobilepay 70 376
Husk tydelig angivelse af navn. Der udsendes bekræftelse på deltagelse senest 1 uge før afholdelse.
Kursusafgiften indbefatter kaffe/te og let (vegetarisk) frokostanretning på weekendkurser.
På uddannelsesmoduler medbringes egen frokost.
Lyd- og billedoptagelse af enhver art (herunder mobiltelefon) er ikke tilladt.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.