Lille Hammershus

Program forår 2023

Foredragsrække – Vor tids udviklingsidealer

Onsdags foredrag foråret 2023 i Lille Hammershus

Kl. 1830- 2130 i Lille Hammershus. Man tilmelder sig alle aftener samlet, og der er bindende tilmelding.

 Dette forårs foredragsrække med Finn Nørlev er som vanlig en onsdag pm måneden kl. 18.30 – 21.30. Denne gang er emnet LIVSTEMAER OG DERES FORVANDLING. Et menneskes livstema grundlægges almindeligvis i barndommen og ungdommen. Disse temaer har en tendens til at gentage sig selv hele livet, medmindre man aktivt tager ansvar for deres forvandling. Hvorfor bliver nogle mennesker ved med at løbe ind i de samme problematikker? Dette lette men ikke særlig operative svar er karma.

Vejen ud af temaerne går gennem erkendelse af, hvilken åndelig moralsksandhed man ikke har eller kan erkende, eller måske endda har decideretmodstand på, som f.eks. at alt som man sender ud, vender tilbage. Dette kaldeskarma, og det ligger i de fleste tilfælde til grund for ens livstemaer. Karmasmission er alene at give mulighed for erkendelse af de åndelige sandheder.Erkendelsen af disse sandheder vil derfor både afbøde den pågældendes karma ogskabe en frigørelse derfra.

På disse foredragsaftner vil de mest forekommende livstemaer blive gennemgået, så som svigt, vold, mindreværd, utroskab, ensomhed, vrede, jalousi, misbrug med mere. Der kan skeændringer i de enkelte aftners emnevalg, ud fra en tilpasning til deltagernesinteresse. Men kun for så vidt det som helhed gavner deltagerne.

Datoer:
Januar             11.
Februar           8.
Marts              15.
April               12.
Maj                 10.
Juni                14.

Underviser: Finn Nørlev

ONLINE Foredrag- og Meditationsrække
De 12 åndelige dyder og deres transformation

Foredrag om De 12 åndelige dyder kan du følge på vores Boon.tv, hvor du også kan følge forskellige meditationer og andre foredrag. Efter nytår lægges den sidste af de 12 dyder op på kanalen ligesom foredrag om ærkeenglen Rafael også lægges op. Boon.tv kanalen kan du finde her
Hvor de 7 sande følelser knytter an til sjælen og følelseslivet, knytter de 12 dyder sig til ånden i mennesket som moralske dyder. Hele zodiakken (dyrekredsen) stråler hver måned, på skift, en åndelig dyd ind i mennesket. Det kræver bevidsthed at erhverve sig disse dyder. Det starter med, at jeg’et udvikler en af de astrale egenskaber, der tilgår fra zodiakken f.eks.tilfredshed. Denne tilfredshed praktiseres i det daglige. Ud af dette vedblivende fokus den pågældende måned og daglige praktisering af dyden tilfredshed, kan der ske en transformation, så den erhvervede dyd løftes til en højere egenskab. og i dette eksempel transformeres tilfredshed til sindsro. Man arbejder med en måneds dyd ved at begynde den 21. i måneden før og fortsætte til den 1. i måneden efter. Således vil der altid være et overlap på ca en uge for hver dyd. 

Hvert foredrag starter med en meditation over den pågældende måneds dyd samt teoretisk forklaring til forståelse og fordybelse af dyden og dens transformation.
Pris: 90 kr. pr. aften
Underviser: Dorte Nørlev

Esoteriske klassetimer

Esoteriske klassetimer i Lille Hammershus kl. 1830 – 2100 Se datoer i kalenderen. Pris 150, – kr. pr. gang
Den anden tirsdag i hver måned (undtagen juli) er der esoteriske klassetimer, som de blev givet af Dr. Rudolf Steiner. Klassetimerne består af i alt 19 mantra, der gennemgås et mantra pr. gang, som deltagerne arbejder videre med derhjemme i den mellemliggende periode, Det er dybe esoteriske strofer, der løfter menneskets ånd og indvier det i den oversanselige verdens sandheder. Målgruppen er åndeligt søgende, der er betrådt den åndsvidenskabelige skolingsvej og ønsker at udvide den med disse mantra. Optagelse kan kun ske efter forudgående samtale med Dorte Nørlev. Klassetimerne er adgangsgivende for Esoterisk Tempeltjeneste/Michaels messe, som er dannet af Dorte og Finn Nørlev på baggrund af Rudolf Steiners anvisninger for ungdomsgrenen. Rammen for klassetimerne er et mindre rosenkreuzer ritual, givet af Rudolf Steiner. 
Underviser: Dorte Nørlev

Foredrag og Workshops i LUNDINGSGADE

samt flere dages kurser i LILLE HAMMERSHUS

Tre spændende foredrag i Lundingsgade 10, st.th.  på Østerbro

I løbet af foråret udbydes tre forskellige foredrag i København med forskellige emner og oplægsholder. Fælles for alle foredrag er, at de foregår i Lundingsgade i København, at de har et indhold, der kan inspirere forskellige mennesker i deres åndelige stræben. Du kan tilmelde dig det enkelte foredrag eller alle foredrag samlet. Der er bindende tilmelding til de aftener du tilmelder dig.

Torsdag den 26. januar 2023: Kærligheden som frontløber for din spiritualitet, Merete Gundersen 

Denne aften vil vi igennem Hjertes Intelligens og din Spirituelle Intelligens, åbne mere op for kærligheden til dit liv og dine livsmuligheder. Du inviterestil at møde den stærkeste kraft du er i besiddelse af , Hjertets urkraft, forat blive i stand til at hæve din energi og din energi udstråling, samt blivestyrket i dine valg. Vi arbejder med tankens skabene kraft, skabendemeditationer og aktive handlendevisualiseringer. Som altid  vil Merete aktivt støtte op og videregive formidling  til dig, for at støtte dig fremad i dine nye valg, således din kærlighedsevne er i front i alle dine valg. 

Kærlighed er at se med dit hjerte ogdet åbner altid for Din Spirituelle Intelligens.

MERETE GUNDERSEN er dansk forfatter og landskendt i spirituellekredse for sin bog om Hjertets energi og bogserien Det spirituelle menneske. og hendes mange meditations cd’er. Merete holder foredrag og underviser landetover i SIQ og i meditation med mening, mål og muligheder. Ligeledes er Meretes selvudviklingsbøger udbredt og bruges som undervisningsmateriale.
Merete Gundersen har endvidere nogle unikke mentorforløb, hvor hun gennem rådgivning, sparring vejledning, coaching og feedback ledermennesker til flow, livsglæde, positivitet, mønsterbrydning, nyt ”mindset ognye mål. Du kan læse mere om Merete her: www.mertegundersen.dk

HVORNÅR: Den 26 januar 2023 kl. 1830 – 21.30
TILMELDING  dorte@lillehammershus.dk. OBS denne aften er udsolgt, du kan skrives på venteliste. der er ledige pladser på workshop den 25.2.23 og 25.3.23
HVOR Foredraget foregår i Dorte Nørlevs klinik Lundingsgade 10, st.th., Østerbro. 
PRIS 400 kr.

Torsdag den 9. marts 2023: Foredrag og dialog om følelser, deres mission og transformation, Dorte Nørlev

Denne aften er første skud på en foredragsrække, der kommer til at fortsætte en gang om måneden til efteråret. Aftenerne henvender sig til alle, der har interesse for personlig og åndelig udvikling på et åndsvidenskabeligt plan både private og profesionelle, der vil fordybe sig yderligere og have sparring omkring forskellige emner. Det kan f.eks. være forståelse af følelser og deres forvandling, indsigt i angstformer og depression, udvikling af et sundt sjæleliv, metoder og meditationer til udvikling af et sundt åndsliv med meget mere. Aftnerne er bygget op så der både er foredrag og dialog. Fra gang til gang besluttes i fællesskab de emner deltagerne vil fordybe sig i til det efterfølgende foredrag. Alle aftener starter med en meditation.

Mennesket rummer mange følelser, der på forskellig vis kan tage over, så vi mister fodfæste. Denne første aften vil der være fokus på tre følelser: SORG, VREDE og MINDREVÆRD – hvad er det for følelser? en ting er at blive ramt af f.eks. sorg eller vrede, som vi måske kan se en ydre årsag til, men hvilke gave ligger der i selve følelsen, hvad kan vi forfine i vores sjæleliv hvis vi forstår følelserne og deres budskab og kan forløse og transformere dem til deres modpoler. 
HVORNÅR: torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00 – 21.00
TILMELDING: dorte@lillehammershus.dk senest 9. februar 2023
HVOR: Lundingsgade 10, st.th., Østerbro
PRIS: 200, – kr.

Torsdag den 4. maj 2023: De fire temperamenter, Finn Nørlev

En af de grundlæggende egenskaber ho mennesket er dets temperament, der dog kun udgør en del af det hele menneske. Det bunder dybt og er bestemmende for menneskets adfærd. De fire temperamenter kan deles op i melankoliker, sangviniker, koleriker og flegmatiker, der bl.a knytter sig til de fire elementer (jord, luft, ild, vand) og de fire store ærkeengle. På denne aften kommer vi ind på deres grundstemning, så man kan få en større forståelse både for dig selv og andre samt de enkelte temperamenters mission.

HVORNÅR: torsdag den 4. maj 2023 kl. 19.00 – 21.00
TILMELDING: dorte@lillehammershus.dk senest 4. april 2023
HVOR: Lundingsgade 10, st.th., Østerbro
PRIS: 200, – kr.

Lørdag den 25. februar 2023: Hvad sanser man, når man bevæger sig ind i sjælens univers, workshop del 1 med Merete Gundersen
Du inviteres til en intens workshop i selskab med dit kærlighedsfulde hjerte, og din sjæls potientiale. Sammen tager vi på en rejse i dit ydre liv og dit indre liv. Der søges en afbalancering af begge liv for at dit flow i livet kan vokse og således din sjæls visdom vil træde tydeligere i front i dit liv. ved at træne adgangen til dit åbne hjerte, opnår du kontakten til din skytsengel og andre guider og dine spirituelle kompetencer fremmes.. 
Outcome: Du vil styrke dit spirituelle liv og virke. kurset  bringer dig himlen ned på jorden og ind i dit liv. Modul 1 er selvstændigt, som du kan vælge senere at supplere med modul 2. På modul 1 modtager du efter endt kursus en gratis e-bog “Det Spirituelle Menneske bind 3”, som sendes til din mail. 
Arbejdsmetoder: Der arbejdes med Hjertes Intelligens, Den Spirituelle Intelligens, Den Sjælelige Intelligens. teknikkerne er meditationer/visualiseringer, samtaler og øvelser. Der gives korte tekster med hjem, som fremmer sjælskontakten. Der kræves ikke særlige forudsætninger, blot stor interesse for sin egne spirituelle udvikling. 
Hvornår: lørdag den 25. februar 2023 kl. 10-17
Hvor: Lundingsgade 10, st.th, Østerbro
Tilmelding livskilden@post.tele.dk 
Pris: 1000, – kr. 


Lørdag den 25. marts 2023: workshop i udvidet sjælskontakt, workshop del 2 med Merete Gundersen

Denne dag inviteres du til at arbejde med din sjælskontakt gennem dit kærlige hjerte og din spirituelle intelligens. der arbejdes med den enkeltes motiver for at pågå en udvidet kontakt. vi sætter fokus på etik og moral og du skal finde den egne leveregler, som skal bruges for at højne din sjælskontakt. vi træner din evne til at modtage din livsmission. Igennem en tættere kontakt til sjælen vil du erfare, at du får lettere ved at finde din livsvision/din passion. vi afslutter dagen med en indvielse for at styrke din tætteste kontakt til din skytsengel, samt til sjælen
Outcome: Du vil opnå større livsglæde og styrke, og du vil få en større forståelse af netop din tilgang til dit spirituelle univers eller universer. du vil få ny styrke i dit spirituelle liv og virke. kurset bringer dig himlen ned på jorden og ind i dit liv. Efter endt kursus modtager du et kompendium på 38 sider med information bede fra modul 1 og modul 2.
Arbejdsmetoder: Der arbejdes med Hjertes Intelligens, Den Spirituelle Intelligens, Den Sjælelige Intelligens. teknikkerne er meditationer/visualiseringer, samtaler og øvelser. Der gives korte tekster med hjem, som fremmer sjælskontakten. Der kræves ikke særlige forudsætninger, blot stor interesse for sin egne spirituelle udvikling. Kærligheden er ledetråden.
Hvornår: lørdag den 25. marts 2023 kl. 10-17
Hvor: Lundingsgade 10, st.th, Østerbro
Tilmelding livskilden@post.tele.dk 
Pris: 1000, – kr. 

RETRÆTE søndag den 2. april kl. 15.00 til og med onsdag den 5. april kl. 15.00 (internat)
I den stille uge op til påske får du mulighed for at fordybe dig i emnet “de fire dage omkring Golgatamysteriet”, i retrætelivet med meditation, indre ro, bøn, stilhed og rituelt arbejde. Retræten foregår på Inspirations Center danmark, der ligger i naturskønne omgivelser i Maribo, så der er mulighed for gå-ture i naturen, og med Hunseby Kirke som genbo. Der er vildmarksbad og sauna. alle indkvarteres på hyggeligt enkeltværelse med adgang til flere badeværelser. Hver formiddag er der teoretiske oplæg om de fire dage omkring Golgata, antroposofisk belyst, og vi kommer også ind på de to jesusbørn, som de beskrives i hhv. Matthæus og Lukas Evangeliet.Tirsdag eftermiddag er der mulighed for individuelle samtaler med retræte leder Dorte Nørlev. kurset foregår overvejende i stilhed. 
Der er bindende tilmelding senest den 15. januar 2023 til dorte@lillehammershus.dk
Pris: 4950, – kr. inkl. undervisning, fuld forplejning og kaffe/te, snack i løbet af dagen, Rekvirer folder med detaljeret program.
 

 KARMAKURSUS DEL ll, torsdag den 18. maj kl. 10.00 til og med søndag den 21. maj kl. 17.00 (eksternat)

Karmakursus del ll er en fortsættelse af karma del l. Vi tager udgangspunkt i den dobbeltgænger der blev arbejdet med på del l, og arbejder videremed den frie handling, der kan foretages i mødet mellem to dobbeltgængere og mødet med eget karma gennem relationer. Desuden arbejdes der med forvandling af den karmiske gestalt og hvilke englebevægelser der kan forvandle den. Metoden vi arbejder med er en trefoldig vej til forståelse af eget karma inspireret af Rudolf Steiners antroposofiske karmabetragtninger og antroposoffen Conraad Van Houten:

  • arbejdet med dobbeltgængeren
  • transformering af dobbeltgængeren
  • omorganisering af karma

Der er indlagte øvelser og meditationer, og der arbejdes procesorienteret i mindre hold. Rekvirer detaljeret program. Der er bindende tilmelding senest den 15. februar 2023 til dorte@lillehammershus.dk. Pris 3800, – kr. inkl. fuld forplejning

GOETHEANUM
Sommertur til Goetheanum i Dornach i Schweiz. Søndag den 31. juli til fredag den 4. august – 5 overnatninger. DER ER ENDNU FÅ LEDIGE PLADSER. Pris kun  6900 kr.
Nu har du en enstående mulighed for at besøge den antroposofiske højskole Goetheanum i Schweiz idet Maren Andersen og Dorte Nørlev gentager succeen, og har planlagt og er oplægsholdere på denne tur, der har fokus på det åndelige i kunsten, indvielsesvejen, esoteriske betragtninger, meditation, fordybelse og fællesskab.
Søndag ankommer du og sørger selv for transport med tog, bil eller fly. Vi sørger for indkvartering på enkeltværelser fra søndag til fredag. Selve kurset starter mandag morgen, hvor vi sammen og samtidig hver for sig går den snoede indvielsesvej fra Speisehaus op mod Goetheanum. Vi må undervejs forundres og fordybe os, meditere ved Merkurstaven, inden vi træder over tærsklen og ind i Goetheanum, der kan betragtes som et astralt tempel.
Mandag, tirsdag og onsdag er der afsat tid til fordybelse ved statuen (menneskehedsrepræsentanten), hvor der er oplæg om dens motiver og vi fordyber os ligeledes i Den Nye Isis legende. Derudover gennemgår vi både kunstnerisk,  åndeligt og esoterisk hver enkelt vindue og dets motiver og imaginationer. Ligeledes vil der være betragtninger over det særlige loft og dets motiver samt de kunstneriske søjler. Der er undervejs indlagt meditationer og kunstneriske øvelser.
Der er også arrangeret et besøg i Hoch atelieret, hvor Steiner arbejdede på menneskehedsrepræsentanten, og det tilstødende dødekammer, hvor Steiner tilbragte sine sidste dage og timer inden overgangen til den åndelige verden.
Derudover skal vi besøge Gabriel Hilden smedjen, der gennem tre generationer bl.a. har skabt eurytmistave. Vi vil følge den alkymistiske proces i arbejdet med metal, vand og ild ved udarbejdelsen af stavene og Gabriel Hilden vil ivrigt berette derom. Sidst men ikke mindst besøger  vi eremitagen i Arleisheim, som kan relateres både til Parsifal legenden og mystikeren Caliogstro, der har anvendt stedets mange grotter til indvielseshuler. Vi går den lange snoede vej op ad bjerget, gør ophold i grotterne, mediterer og ender i Paradisets Have.
Prisen for hele dette arrangement er kun 6900, – kr, og inkluderer:
  • 5 overnatninger i enkeltværelse på B&B inkl, lækker biodynamisk morgenmad
  • betalt tid for at få Goetheanum for os selv på udvalgte tidspunkter
  • stor biodynamisk frokost inkl, kaffe/te mandag.-torsdag.
  • guided rundvisning i Hilten smedjen
  • foredrag og undervisning

Der er allerede en del forhåndstilmeldinger, så vil du sikre dig en plads, bør du tilmelde dig nu.

Tilmelding dorte@lillehammershus.dk

Undervisere: Maren Andersen og Dorte Nørlev

PRISER kurser, temadage, foredrag, uddannelser

Dorte tager gerne ud til virksomheder og institutioner og mediterer med medarbejderne, alt efter ønsker og behov. Ring og hør om de mange muligheder.
Praktiske oplysninger
Priser:       
Weekend kurser 1750,- kr.

Temadage 900,- kr.
Foredragsrækker: (kl. 1900-2100) 150,- kr. pr. gang UNDTAGEN I KBH., HVOR DET KOSTER 200, – KR. 
Foredragsrækker: (Kl. 1830-2130) kr. 200,- pr. gang
Antroposofisk Heilpraktiker moduler kr. 1.550,- pr. weekend
Antroposofisk Psykoterapeut kr. 2.500,- fre., lør., søn. (mad fredag aften og gæsteundervisere)
Online meditation/foredrag med de 12 åndelige dyder: pris pr. foredrag 90 kr.

4- dages karmakursus: kr. 3800, – kr. (eksternat)

4 dages retræte: kr. 4950, – kr, (internat)

Tilmelding: Senest 14 dage før afholdelsen på 59 17 99 97 eller på mail.
Der er bindende tilmelding til alle kurser og foredragsrækker. Der ydes ikke refusion ved afbud (heller ikke til en enkelt aften til foredragsrækkerne).
Afbud kan gives indtil 3 uger før start.
Betaling: Senest 8 dage før afholdelsen.
Konto 2280  8060014354.
Mobilepay 70 376
Husk tydelig angivelse af navn. Der udsendes bekræftelse på deltagelse senest 1 uge før afholdelse.
Kursusafgiften indbefatter kaffe/te og let (vegetarisk) frokostanretning på weekendkurser.
På uddannelsesmoduler og workshops i Lundingsgadce medbringes egen frokost.
Lyd- og billedoptagelse af enhver art (herunder mobiltelefon) er ikke tilladt9

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.