Lille Hammershus

HOMØOPATI

Åndsvidenskabelig homøopati
Yderligere vejledning – Ud over den generelle vejledning nedenfor 

Det er muligt at få yderligere vejledning mandag mellem 9-12 på telefon 59 17 99 97, eller pr. mail. Dette er som udgangspunkt gratis. For god ordens skyld, og for at der ikke skal være misforståelser, gøres opmærksom på følgende:

Der gives ikke vejledning i brugen af midler, der er købt andet steds. Dette skyldes, at vi ikke har vejledningsaftale hverken med Helsam, Allergica, netbutikker andre behandlere eller helsekostforretninger. Derfor skal man, imellem konsultationerne, henvende sig for yderligere vejledning angående brug af midler (og anskaffelse/brug af andre midler end de anbefalede), der hvor midlerne er købt/købes. Sælger må således påtage sig vejledning, ligesom vi påtager os vejledning ud over den vejledning, der gives under konsultationen i brugen af de anbefalede midler (og evt. ændringer eller supplement), når midlerne købes hos os.Ej heller gives der vejledning, i forbindelse med selv-medicinering, eller hvis man ikke er klient. 

Homøopatien kan ikke forklares ud 
fra naturvidenskabelige erkendelsesmetoder, men kun ud fra en samtidig åndsvidenskabelig erkendelse.Den grundlæggende forskel på naturvidenskab og åndsvidenskab er, at naturvidenskaben vil søge oprindelse til f.eks. mælkebøttens fysiske fremtoning i mælkebøttens fysiske substans, mens man i åndsvidenskaben vil søge oprindelsen til mælkebøtten i en livskraft, der ikke har fysisk karakter. Det kan sammenlignes med en tekop, hvor naturvidenskaben altså søger efter oprindelsen til tekoppen i leret som tekoppen er lavet af, og åndsvidenskaben søger årsagen i ideen bag tekoppen (altså i tankevirksomheden hos den som har skabt tekoppen).

Behandlingsformen består af 5 dele:

  • Metalterapi
  • Mineral/cellesalt terapi
  • Planteterapi Bachs
  • blomsterterapi Mentale
  • øvelser

Terapien tager sit udgangspunkt i den Hermetiske Rosenkreutzer lærersætning: Som foroven således også forneden og som forneden således også foroven. D.v.s. at mentale ubalancer medfører belastninger/deformitet i kroppen, og udefra kommende belastninger/deformitet i kroppen medfører mentale ubalancer. Således er vinterdepression ofte et organisk problem og ikke
et sjæleligt problem, medens angst ofte er både sjæleligt og fysisk. Det er derfor vigtigt, at behandle både mentalt/følelsesmæssigt og fysisk. Gennem brugen af homøopatiske midler arbejdes der på det fysiske legeme gennem de
højere legemer, hvorved der skabes både en mental/følelsesmæssig forandring og en fysisk forbedring. Terapeuten behandler, men det er de højere legemer der helbreder.

I åndsvidenskab kan man ikke forestille sig, at et mælkebøttefrø kan blive til et kastanjetræ, selv om frøenes fysiske
grundsubstanser næsten er identiske, da der findes forskellige typer livskræfter; nogle der frembringer mælkebøtter og nogle der frembringer kastanjetræer. I den fysiske substans finder vi således et ydre sansbart udtryk for en bagvedliggende kraft. Der er en nær sammenhæng (affinitet) mellem en bestemt livskraft og en specifik fysisk substans.

Denne livskraft kan sammenlignes med lyset, der ej heller kan iagttages med sanserne, men kun ses, når det rammer materien. På samme måde kan livskraften ikke ses med de fysiske sanser eller med deres forlængelse i form af mikroskoper osv, mens dens virkninger kan iagttages. Naturvidenskaben har mulighed for at påvise effekten af homøopati, men har ikke mulighed for at erkende kraften selv, på samme måde som man ikke fysisk kan erkende tyngdekraften, men kun dens virkninger.

Gennem særlige homøopatiske fortyndings (potensering) processer kan man forstærke denne livskraft og tilpasse den til mennesket, da det jo er tydeligt, at livskraften i mælkebøtten får et andet udtryk og en anden kvalitet i den menneskelige lever. Denne forstærkning og forvandling, som kan gøre den egnet som medicin for mennesker, kaldes potensering.

En medicins potens opgøres i et D-tal, f.eks. D6.
Den rene substans kaldes Ø
Fortyndet 1:10 kaldes D1
Fortyndet 1:100 kaldes D2

D-tallet angiver altså hvor meget fysisk substans der er tilbage, i det homøopatiske produkt. Tallet efter ”D” viser antal nuller,
der skal efter 1-tallet.. En potens D10 er således 1 del vand og 10.000.000.000 dele vand/mælkesukker/sprit alt efter, hvorledes fortyndingen laves og til hvilket formål.

 Vejledning til antroposofisk medicin – Dosering af homøopatisk medicin m.v. Alment alle remedier

Antroposofisk medicin er kun sjældent en mirakelkur. De fleste behandlinger kræver tålmodighed. Alle reaktioner, på medicinen, skyldes altid forhold/processer der inden medicinens indtagelse i forvejen findes i krop og sind. Homøopatiske midler kan ikke give allergiske reaktioner. Ved følelsesmæssige reaktioner er det vigtigt at huske på, at der er tale om en
reel forløsning, samt at disse følelser tilhører fortiden. Man behøver altså ikke gå ind i følelserne. Medicinen kan kun kalde det op til overfladen, der allerede findes i krop sind og ånd i forvejen.

 Dosering

Standard dosering for voksne er 10 dråber 3 x dagligt for dråbe midler.

For børn er doseringen alder +1 dråbe – 3 x dagligt. ( dvs. 5 år = 6 dråber 3 x dagligt)

Standard dosering for ”piller” er for voksne 5 piller 3 gange dagligt, for børn det halve.

Standard dosering for ampuller er for voksne 1 ampul hver 3. dag, For børn det halve.

Tabletter indtages som hovedregel med 1 tablet 2 x dagligt, børn 1 x dagligt, småbørn 1 x dagligt, men
se altid vejledning på midlet, da det kan varierer fra middel til middel.

Sukkerkugler (piller), tablet og pulver lægges under tungen, i en ren mund, til de er opløste.

 Kaffe kan nedsætte, og i nogle tilfælde helt ophæve, virkningen af homøopatisk medicin i 24 timer.

 Som hovedregel, kan man forvente et utvetydigt resultat af behandlingen ved slutningen af 2. portion, for voksne og i slutningen af første portion for børn.

 Kroniske sygdomme: Ved slutningen af 2. portion skal der være indtrådt en forbedring. Det er herefter vigtigt, at forsætte indtil 1 måned efter at alle symptomer er forsvundet.

 Ved homøopatisk medicin, som er stærkt fortyndede præparater, er hyppigheden af indtagelsen vigtigere end mængden. Det er derfor mere effektivt af indtage 6 x 5 dråber end 3 x 10 dråber. Men mængden er ikke helt ligegyldigt. Det er f.eks. mere effektivt at indtage 3 x 15 dråber end 3 x 10 dråber. Børn skal have ca. halv dosis. Nosoder og allopatica skal ofte kun indtages fra 3 x 1 dr. til 3 x 3 dr., i 2-3 dage efterfulgt af en lige så stor pause. Ved meget akutte tilfælde kan der indtages 50 dråber opløst i et glas vand over et par timer. Dråber, som indgår i en samlet behandling, kan godt blandes sammen, men det mest effektive er, at tage dråberne hver for sig med 5-8 min. mellemrum. (Således kan 2 nyrermidler godt blandes i samme glas, mens et nyrer middel ikke må blandes med f.eks. et lymfe middel.) Remedier der indeholder substantielle midler (hos Allergica er det Heparon/Renoron og Echinacea comp.) må ikke blandes sammen med de rene homøopatiske midler. Indtages dråberne direkte fra flasken, eller på en ikke metal ske under tungen, kan de indtages med 2 minutters mellemrum, uafhængig af måltider, blot munden er ren. 

 Hvornår skal indtagelsen ske
Det er vigtigt, at homøopatisk medicin indtages på så tom mave som muligt, hvis de blandes i vand. Det vil sige gerne ½ time før måltiderne og mindst 10 minutter før. Munden skal være ren, og der må ikke have været noget i munden 10 minutter før medicinindtagelsen. Evt. kan det indtages morgen, middag og inden sengetid. Ligeledes er det fremmende for remediernes virkning, hvis det er muligt, at de indtages hver dag på samme tid. Indtages midlerne direkte på tungen, behøver det ikke være forskudt i forhold til et måltid, blot skal mundes slimhinde være ren, evt. skylles munde i vand.  

Førstegangsforværring 
Ved indtagelse af homøopatisk medicin, er det almindeligt, at der indtræder en førstegangsforværring. Dette er altid et godt tegn på, at medicinen har mulighed for at hjælpe. Bliver reaktionerne for voldsomme, kan man standse indtagelsen indtil reaktionerne har aftaget, hvorefter der langsomt trappes op til fuld dosering i løbet af 3 til 4 dage. De kraftige reaktioner varer almindeligvis i 2 til 8 dage. Reaktionerne kan både være af fysisk, følelsesmæssig og tankemæssig karakter. Ofte vil de følelser og tanker som har bevirket sygdommen dukke op igen, hvorfor der under forløbet er god mulighed for at bearbejde sygdommens grundlag. Derfor er det lige så vigtigt, at de tankemæssige øvelser der er blevet ”ordineret” følges som at medicinen tages, da der er en nøje sammenhæng mellem dem. Disse reaktioner vil som ofte indtræde inden for de første 14 dage, men kan i særlige tilfælde lade vente på sig op til 6 uger. Ved svære fysiske sygdomsforløb skal reaktionen komme relativt hurtigt. Generelt kan det siges, at jo alvorligere fysisk sygdommen er jo hurtigere reaktion. Og jo lavere potens o større fysisk reaktion. 

Hvor længe skal medicinen tage
Som hovedregel skal medicinen indtages indtil man har været symptomfri i 28 dage. Dette gælder både fysiskeog psykiske reaktioner. En anden hovedregel er, at en sygdom skal behandles lige så mange måneder som sygdommen har varet i år. DEN FØRSTE FORBEDRING SKAL SENEST SKE VED SLUTNINGEN AF 2. PORTION. Er der en uomtvistelig forbedring, ved slutningen af 2. portion, vil midlerne også kunne bevirke det ønskede resultat. 

Metal, el og homøopatiske midler – FERIE
Homøopatisk medicin må ikke komme i forbindelse med metal, eller magnetisme herunder mobiltelefoner og fjernsyn, køleskabe mv. Ligeledes er medicinen følsom overfor flyvning. Hæld evt hele ”feriens” portion op i en kildevand og drikkes løbende af den under hele ”ferien”, og lad resten blive hjemme. Brug derfor ikke metalske eller metalkrus. Indtagelsen sker derfor lettest i et lille glas vand, hvorefter det drikkes langsomt, mens der smages på vandet. Pulver (1/ teske) lægges på tungen med en træ- eller ben-ske (evt. plastik), hvor man afventer at det ”smelter af sig selv”. På ferie blandet pulveret op i vandet. kan kun kalde det op til overfladen der allerede findes i krop sind og ånd i forvejen. 

Nosoder, ampuller og homøopatiserede allopatica (traditionel medicin) 
Nosoder (homøopatisk organpræparat f.eks. spongia) og allopatica (Homøopatiske lægemidler f.eks.penicillin til penicillin udrensning) skal benyttes forsigtigt, særligt af børn under 2 år, da de kan bevirke meget kraftige reaktioner. Ved kraftige akutte reaktioner, skal indtagelsen stoppes indtil reaktionen er stoppet. Typisk indtages midlet forsigtigt i 2-3 dage efterfulgt af 2-3 dages pause. Nosoder må almindeligvis ikke indtages i en periode der overstiger 4 uger i træk. Ampuller fra Vala, skal almindeligvis indtages med 1 ampul hver 3. dag. Akut kan der indtages 1 ampul om dagen.  

Bachs Blomster remedier 
Bachs blomsterremedier indtages stort set på samme måde som den øvrige homøopatiske medicin. Blot er Bachs præparaterne et slags koncentrat. 
Hvornår kan der forventes en effekt af behandlingen (Voksne – Børn)
Stort se alle homøopatiske midler er kur midler ikke akutte midler. Således vil et migrænemiddel ikke virke akut på en opstået migræne, men kurerer den så den ikke kommer tilbage, når midlet tages som en kur, som oftest over nogle måneder. Som hovedregel, kan man forvente et utvetydigt resultat af behandlingen ved slutningen af 2. portion, for voksne og i slutningen af første portion for børn. For yderligere vejledning se folderen: 
”Vejledning i Antroposofisk og anden homøopatisk medicin”, 

Ved slutningen af 2. portion 
skal der være indtrådt en forbedring. Er der det, vil en endelig effekt/helbredelse opnås ved forsat brug, og derefter er det vigtigt at forsætte indtil 1 måned efter at alle symptomer er forsvundet  
Opfølgning: En opfølgningskonsultation bør almindeligvis være efter ca. 2 portioner. 
Genbestilling kan ske pr. mail eller pr. telefon 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Vi sender dig løbende nyheder om vores arbejde, events og øvrige ting der er relateret til Antroposofisk arbejde. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Se vores GPDR politik her.