Lille Hammershus

Warning: Declaration of products::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of products::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::save() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0 Warning: Declaration of fields::publish() should be compatible with Joomla\CMS\Table\Table::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /customers/f/7/4/lillehammershus.dk/httpd.www/components/com_simplecaddy/simplecaddy.class.php on line 0

NYHED! Antroposofisk Psykoterapeut - 4 årig uddannelse. NYT hold januar 2019. løbende optag. Rekvirer brochure.

Uddannelsens formål og mål

En af kongstankerne indenfor den Antroposofiske Psykoterapi er, at terapien skal passe til klienten og ikke omvendt. Uddannelsen til Antroposofisk Psykoterapeut er helt unik og Danmarks eneste. Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til på ansvarlig, moralsk forsvarlig og professionel vis, at bestride hvervet som psykoterapeut, både i privat og offentligt regi. Det er ligeledes et formål, at du får mulighed for i frihed at udvikle din personlige terapeutiske stil, der bygger på et åndeligt menneskesyn, som du kan kombinere med dine interesser, kompetencer og præferencer. Som færdig Antroposofisk Psykoterapeut bliver du i stand til fra klient til klient at vælge og kombinere, hvilke terapeutiske indfaldsvinkler du vil bruge.

 Dine færdigheder som Antroposofisk Psykoterapeut

Som Antroposofisk Psykoterapeut bliver du i stand til at vurdere, hvilke metoder du vil tage i anvendelse på baggrund af det menneske, der sidder overfor dig, og på baggrund af den viden, du har erhvervet dig om symptomerne.

Disse færdigheder opnås på uddannelsen gennem:

centralt fokus på relation både i det terapeutiske rum og i arbejdet med den personlige historie

  • tilegnelsen  af åndsvidenskabelige og udviklingspsykologiske teorier, begreber og      metoder
  • terapeuttræning, hvor der fokuseres på relationen gennem aktiv lytning, spørgeteknik, opmærksomhedstræning,      iagttagelse af kropssprog og hovedform, forståelse af forskellige  bevidsthedstilstande, eurytmi, kunstterapi, symbolarbejde og meditation.

Når man arbejder med tab og traumer hvor mennesker lider, så er terapeutens kontaktfærdigheder meget vigtige. At kende sin teori og sine metoder gør det ikke alene. Den personlige udviklingsproces er et centralt tema, ikke kun i den egenterapi du som studerende skal gennemgå (ca. 60 timer i alt), men også i selve undervisningen. Det gælder både i forhold til de temaer der undervises i og i forhold til at være en del af en gruppe. At bruge sig selv som et redskab kræver villighed til at kigge indad. Man må ville arbejde med de sider af sig selv, der giver udfordringer i forhold til evnen til kontakt, empati og autenticitet. Dvs. at vi anskuer det at bruge sig selv som et redskab som en integreret del af de terapeutiske færdigheder på uddannelsen.

Uddannelsen henvender sig til dem, der ønsker at arbejde som professionel psykoterapeut. Men også til dem, der vil kompetenceløftes i forhold til deres uddannelse og til dem, der har personlig udvikling som et centralt fokus og vil udbygge det med åndvidenskabelige indsigter.

Etik og moral er vigtigt i det psykoterapeutiske arbejde, og vi arbejder bl.a. med Dansk Psykoterapeutforenings etikregler.

Uddannelsens struktur og indhold

Denne psykoterapeutuddannelse er den eneste i Danmark, hvor fundamentet er antroposofisk, og den bygger på et menneskesyn, at hvert menneske er unikt og består af både krop, sjæl og ånd. Uddannelsen trækker på flere forskellige metoder fra den antroposofiske psykoterapi:

  • antroposofi, det åndeliges møde med materien,
  • psykosofi, visdom om sindet og psykologi for æterlegeme og astrallegeme, og sjælens forhold til jeg’et,
  • pneumatosofi, visdom om ånden og forståelse af den menneskelige ånds natur.
  • Derudover biografisk metode, dobbeltgængerens natur (skyggesider), menneskets 7 års perioder, livskriser, parterapi, indsigter til forståelse af egen livssituation, etik/moral og meget mere.

Det er nødvendigt i den terapeutiske proces, at der er en grundlæggende metode, man er fortrolig med. Alt afhængig af klienten og situationen kan man så kombinere og integrere med metoder og indfaldsvinkler fra andre terapeutiske retninger. Derfor vil du på denne uddannelse stifte bekendtskab med og benytte begreber/metoder fra andre terapeutiske retninger; kognitiv- adfærdsterapi, interpersonel eksistentiel terapi og transpersonlig terapi. Herudover er kunstterapi, eurytmi og meditation en del af pensum.

Uddannelsens første år har fokus på de forskellige psykoterapeutiske retningers historie og metode i både teori og praksis. På andet år er der fordybelse i den antroposofiske psykoterapi og dens metoder. På tredje år arbejdes med diagnosticering og antroposofisk psykoterapi i praksis og fjerde og sidste år omhandler psykiatri og antroposofisk psykoterapi i praksis.
Diagnosticering og terapi omhandler både fysisk (organ) terapi og psykisk/sjælelig terapi. Gennem diagnosticeringen arbejdes med forskellige aspekter af mennesket; den fysiske fremtoning, temperament, karakteregenskaber, den sjælelige og åndelige tilstand samt 7 års perioder. Psykoterapeuten har ansvaret for, at de anvendte terapeutiske begreber/metoder er velegnet i forhold til klienten, og samtidig støtter vedkommende i processen med at frigøre sig fra arv og miljø og tage ansvar for egne tanker, følelser og handlinger. Da det er en helhedsbetragtning kan der i terapien gøres brug af forskellige metoder samtidig, og vi forsøger at matche terapien og metoderne til klientens personlighed og problematik, ud fra klientens jeg-struktur, personlighedstræk, problematikkens omfang og nuancer samt klientens ressourcer og livsomstændigheder.

Uddannelsen er en deltagerorienteret undervisning med vekselvirkning mellem følgende:

Teori: Gennem læsning og undervisning (oplæg, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde), de studerendes egne oplæg og skriftlige opgaver, opbygges teoretisk viden.

Praksis: På uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, egen-terapi, gruppearbejde og bearbejdning af gruppeprocessen. Desuden vil der i undervisningen være færdighedstræning under direkte supervision.

Uddannelsen opfylder lovkrav om RAB godkendelse, såfremt du selv supplerer med grundlæggende sygdomslære, anatomi og fysiologi.

Terapeutiske metoder og indfaldsvinkler

På uddannelsen får psykoterapeuten først og fremmest et antroposofisk perspektiv i.f.t. den terapeutiske behandling. Terapeuten bliver i stand til at vurdere, om der er elementer fra andre terapeutiske retninger, som med fordel kan integreres i den terapeutiske proces. Det være sig begreber/metoder/teknikker.

Det terapeutiske mål er at hjælpe klienten til at få indsigt og bevidsthed om egen livssituation. Gennem forståelse for hvordan tanker, følelser og handlinger kan være både frigørende og en hæmsko, får klienten mulighed for at skabe en holdningsændring og tage ansvar. Den nye viden kan integreres til personlig udvikling og forandring og styrke viljen til handling.

Der undervises endvidere i metoder, der styrker evnen til at reflektere bl.a. gennem kunstterapi, kreative øvelser og kropsbevægelse (eurytmi).

Forløbet indeholder ligeledes esoterisk teori og praktisk fordybelse i dit eget sind.

Meditation vil indgå som grundlæggende redskab til selvfordybelse og du skal påregne tid til daglige øvelser og meditationer under hele forløbet. Du får bl.a. øvelser, der giver dig mulighed for at komme i kontakt med dit højere selv.

Optagelseskriterier samt mulighed for dispensation

Kvote 1: Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af

psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.

Ansøgeren skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation kan fx ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l., ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv.

kvote 2: Ansøgere med en videregående uddannelse, der ikke er relevant og ikke af psykologisk,

pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Det kan være en professionsbachelor, BA, MA eller anden kandidatgrad. Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f.eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandler eller lignende.

Kvote 3 - dispensation: Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere Uddannelsesinstitutioner, kan under bestemte forudsætninger søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.

Det gælder hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, fængselsbetjent, skuespiller, meditationslærer etc. Eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med bestemte efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer.
Du kan have suppleret med kurser inden for for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision. Grundforløbet ”Livskunst-Livslykke”[1] kan også være et supplement for denne målgruppe.

Optagelsen baseres tillige på en personlig samtale, hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til kravene. Ansøger skal som minimum have 3 års erfaring med praktisk anvendelse af dennes uddannelse.

Meritregler

Der kan gives merit for anden relevant erhvervserfaring, hvilket omfatter minimum 3 års erfaringer

med arbejde af medmenneskelig karakter fx:

• socialt arbejde i DK og U-lande,

• undervisning eller andet pædagogisk arbejde,

• personaleudvikling,

• anden relevant erhvervserfaring,

Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års

fuldtidsbeskæftigelse.

Skriftlig dokumentation for ansøgernes opfyldelse af optagelseskriterier, fx eksamensbeviser,

kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger, mv.

Hver studerende vurderes individuelt og optagelse afhænger af, hvad den studerende har opnået af faglige kompetencer. Det vurderes, om den studerende vil kunne følge med på det pågældende hold.

Ansøgermøder

Ansøgeren kommer til en uddybende personlig samtale af ca. en times varighed med den uddannelsesansvarlige. Her vurderes ansøgers modenhed, og der spørges ind til baggrund samt CV.

Modenhed vurderes på baggrund af vedkommendes evne til selvrefleksion set i relation til livssituation og baggrund, desuden lægges vægt på evnen til at kunne gennemføre større projekter såsom uddannelse. Endvidere overvejes modenhed i forhold til, hvor realistisk ansøgeren har været i forhold til økonomi, arbejdspres og børn samt andre forpligtelser.

Motivation bedømmes primært ud fra hvorvidt det skønnes, at ansøgeren har overskud til at indlemme en krævende uddannelse i sit liv – hvorfor der spørges ind til den generelle livssituation. Endvidere vurderes motivationen på baggrund af, hvorvidt det er realistisk at tro, at vedkommende tør ”risikere sig selv” og har modet til at åbne sig i den grad, som det fordres på uddannelsen.

Hvis der spores usikkerhed mht. ansøgerens egnethed eller kvalifikationer, vil den pågældende kunne deltage i en afdækkende samtale med to medlemmer af lærerstaben med henblik på en dyberegående afprøvning af ansøgerens forudsætninger.

Forlængelse af uddannelsen

Det tilstræbes at de studerende tager uddannelsen på 4 år. Dog skal uddannelsen være færdiggjort inden for 6 år.

Fravær

Fravær må max. være 10 % pr. år. Fravær kan evt. indhentes på efterfølgende hold mod betaling. Ved et samlet fravær på mere end 10 % udstedes uddannelsesbevis ikke.

Første år – Psykoterapeutiske retninger

To semestre, 11 moduler i alt inkl. supervision + egen terapi.

Modul 1 Rejsens begyndelse og bestemmelse af mennesket

Din rejse på psykoterapeutuddannelsen og den rejse du indleder med klienten:
Det første møde mellem klient og behandler. Tilknytning, tillid, anerkendelse. Tryghedszoner. Indre ro. Kunsten at lytte. Kunsten at kommunikere.
Det store overblik: Arv, miljø og sindet. Det starter med erkendelen af, hvad mennesket i sit udgangspunkt er: et tredelt væsen bestående af krop, sjæl og ånd, hvori det menneskelige jeg på forskellig vis præges af et tanke-, følelses- og viljesliv. Du får forudsætninger for at se, hvordan tanker, følelser og vilje på forskellig vis griber ind i hinanden og i jeg’et og hvordan det kan medføre ubalancer og vildfarelser. Terapeutens egen skolingsvej introduceres (biøvelser)

Modul 2 og 3 Psykoterapiens historie og udvikling

Den antroposofiske psykoterapis overordnede formål og metode. Psykoanalyse og åndelig psykologi. Herudover gennemgås uddannelsens øvrige terapeutiske retningers historie, formål og overordnede metoder: kognitiv- adfærdsterapi, eksistentiel terapi, interpersonel terapi og transpersonlig terapi. Terapeutens egen skolingsvej fortsættes (biøvelser).

Modul 4 Kommunikationsteorier

Her gennemgås flere kommunikationsteorier og metoder, der kan integreres i det terapeutiske forløb blandt andet sokratisk spørgeteknik, gensvarsmodeller, cirkulære spørgsmål, transaktionsanalyse, som kan anvendes på roller, relationer, samspils- og kommunikationsmønstre. Således kan den studerende tilegne sig viden om de mest almindelige kommunikationsteoretiske synsvinkler på det interpersonelle samspil i den terapeutiske proces. Terapeutens egen skolingsvej fortsættes (biøvelser).

Modul 5 og 6 Transpersonlig psykoterapi – Psykosyntese

Psykosyntese bygger på traditionel dybdepsykologi, humanistisk psykologi og eksistentiel psykologi.
Psykosyntesen lægger vægt på menneskets egne ressourcer og indre kundskab i arbejdet med at løse de problemer, som forhindrer os i at leve fuldt ud. Der arbejdes bl.a. med en forståelsesmodel og en praktisk tilnærmelse for at helbrede fortidens traumer og realisere potentialet hos den enkelte. Psykosyntese i praksis. Terapeutens egen skolingsvej fortsættes (biøvelser).

Modul 7 Kognitiv adfærdsterapi

Begreber/metoder fra den kognitive terapi kan med fordel integreres i det terapeutiske forløb for at forstå og afhjælpe problematikker. Et centralt begreb er ens evne til mestring af problematiske situationer gennem kognitive tanker. Der arbejdes ud fra tesen, at det er opfattelsen af en bestemt situation snarere end situationen i sig selv, der påvirker emotionelle og adfærdsmæssige reaktioner. Metoden er kognitive strategier og adfærdsstrategier i forskellige kombinationer. Kognitiv terapi i praksis. Terapeutens egen skolingsvej fortsættes (biøvelser).

Modul 8 Interpersonel psykoterapi

Metoder til anerkendelse, der giver positiv tilknytning. Selvværd og selvtillid vs. anerkendelse og rigtig/forkert. Metoder til styrkelse af selvværdet hos den voksne, der har mistet troen på eget værd. Den aktivt deltagende terapeut, klientens kommunikation og aktuelle interpersonelle vanskeligheder. Interpersonel psykoterapi i praksis. Terapeutens egen skolingsvej fortsættes (biøvelser).

Modul 9 Parterapi

Vore følelser, tanker og handlinger er i høj grad et produkt af de forhold vi i dag indgår i og de forhold, der i fortiden var vigtige for os. Metoden i Imago Parterapi er at bevæge sig udforskende frem og tilbage mellem nutidige og fortidige relationer for derigennem at tydeliggøre mønstre, der kan transformeres, så man frigjort og ligeværdigt kan træde ind i den nuværende relation. Endvidere behandles Livsfaser, livskriser og forvandling. Seksualitet. Kommunikation.

Modul 10 og11 Psykoterapeutisk arbejde med skyggesider

Mennesket skyggesider ligger i det underbevidste og kan være styrende for vores tanker, følelser og adfærd. Det psykoterapeutiske arbejde med skyggesider kræver en identificering, bevidstgørelse og frigørelse fra de menneskelige dobbeltgængere bl.a. gennem gestalt, temperament og følelser.

Andet år – Antroposofisk psykoterapi i teori og praksis

To semestre, 11 moduler i alt, inkl. supervision + egen terapi.

Modul 1 Den arvelige påvirkning og overvindelse af denne (0-7 år)

Det lille barn som åndsvæsen. Arvens påvirkning og frigørelse fra arv. De fire væsensled og deres karakteristika. Hovedformer. Tilknytning. Selvtillid og selvværd. Hysterisk og neurastetisk konstitution. Det illusoriske jeg.

Modul 2 Den miljømæssige påvirkning og frigørelse fra denne (7-14 år)

Miljømæssig påvirkning gennem opvækst og betydning i voksenlivet. Skelsættende perioder omkring det 9. og 12. år. Præpubertet. Familiemønstre, værdier og traditioner. Temperamenter og forskellighed.

Modul 3 Værdi, Identitet og kultur (14-21 år)

Det unge menneske. Verden som hvid/sort eller rigtig/forkert. Pubertetsoprør og vrede som frigørelse. Adskillelse. Identitet. Eros, forelskelse og seksualitet. Sanser, sansestimuli, afhængighed og misbrug. Værdier, identitet og kultur.

Modul 4 og 5 Udvikling af sjælelivet, pligten til det skønne, det gode, det sande (21-42 år)

Den sunde begejstring. Hvordan Skizofreni, Paranoia og Mani kan udvikles i denne periode. Moralske handlinger, undren og ærbødighed som vigtige dyder i den psykoterapeutiske proces. Sandhed og andagt. Tvangstanker, vrangforestillinger, tvangshandlinger. Angst og depression.

Modul 6, 7 og 8 Den modne voksnes udvikling af et åndsliv (42 -63)

Den store korsvej starter ved det 42. år, hvor valget af vej er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling af livet. Det afgøres, om det er muligt at opfylde sit ledemotiv eller om dette skal synke bort og forsvinde i underbevidsthedens mørke dyb for derfra at udgøre en trussel mod følelsen af egenværdi.
Årene kan indebære en fase af tvivl og desorientering og kan indebære en kamp mod tomhed, følelse af tabt grund, følelse af ikke at have fundet noget nyt i livet.

Modul 9, 10 og 11 Den biografiske metode

I erkendelse af at de ting, der hænder i et menneskes livsforløb, ikke er tilfældige og at psykiske lidelser og sygdommes opståen ofte kan henføres til tidligere traumatiske, ubearbejdede hændelser i et menneskes liv, er den biografiske metode et værktøj til en afklaring og en dybere forståelse af livsforløbet. Den biografiske metode tager udgangspunkt i menneskets 7-års perioder og en indføring i deres rytmiske sammenhæng livet igennem. Gennem den biografiske metode arbejdes der bl.a. med livsbuer til synliggørelse og forståelse af, hvordan det fysiske liv, sjælelivet og åndslivet har udviklet sig gennem perioderne.

Tredje år – Diagnose og terapiformer

To semestre, 11 moduler i alt + supervision og egenterapi.

Modul 1 Differentieret diagnose og valg af terapi

I den antroposofiske psykoterapi må der I diagnosen skelnes mellem funktionsforstyrrelser i det fysiske legeme, æterlegemet, astrallegemet eller jeg-organisationen. Symptomafdækning skal afspejle om forstyrrelser f.eks. ligger mellem det åndelige/sjælelige eller i det organiske. Metoden er diagnose, udvikling og konsolidering.

Modul 2 Karma som forståelse af temaer og mønstre

Sygdomsudbrud kan være udtryk for en manglende, karmisk betinget, forståelse af et forudgående hændelsesforløb. En uforløst karmisk hændelse kan ”sætte sig” i et organ med disharmoni i følelses- og sjælelivet til følge.

Modul 3 Fysisk-Æterisk psykoterapi (antroposofi)

Det fysiske legeme er det som mennesket har til fælles med den sanselige-fysiske verden. Naturvidenskabeligt betragtet har mennesket fem sanser og til disse føjer åndsvidenskaben yderligere syv. I den antroposofiske psykoterapi arbejdes der således med tolv sanser, for at få en forståelse af mennesket som et sansende væsen. Vi gennemgår de tolv sanser, der bevæger sig fra egenbetragtning (legemelighed og bevægelse), gennem vekselvirkning mellem indre verden og ydre verden til en ydre betragtning af verden (sprog, begreber mm). Herudover arbejdes der i praksis med temperamenter.

Modul 4 Astralstyrkende psykoterapi (psykosofi)

Visdom om sindet, sjælens forhold til jeg’et og psykologi for æter- og astrallegeme. Syv trin til forvandling af sjælelivet. Følelsernes mission og forståelse af følelsernes natur.

Modul 5Jeg-styrkende psykoterapi (pneumatosofi)

Visdom om ånden og forståelse af den menneskelige ånds natur. Viljeslivets udvikling og jeg-styrkende terapi.

Modul 6 Eurytmi som terapeutisk metode

Psykiske lidelser der er kropsligt funderet. Deltagerne får en overordnet introduktion til helseeurytmi og grundlæggende øvelser til harmonisering af jeg, astrallegeme, æterlegeme og fysisk legeme.

Modul 7 og 8 Formtegning som kunstterapeutisk metode

Formtegningen er en kunstterapeutisk metode, hvor der kreativt arbejdes med at skabe former, der på forskellig vis styrker menneskets krop, sjæl og ånd. Alt afhængig af klientens situation kan formtegning understøtte den fysisk-æteriske psykoterapi, den jeg- styrkende astrale- og jeg psykoterapi.

Modul 9 Familieopstilling som terapeutisk metode

Familieopstilling er en systemisk fænomenologisk metode til at hele og forsone familiebåndene. Vejen er at finde frem til mønstre, der bliver gentaget over generationer og at synliggøre underbevidste forviklinger med andre familiemedlemmers skæbner. 

Modul 10 Ansigtsdiagnose og kropsforståelse

Forståelse af karakteren gennem ansigtets fysiognomi. Gennem betragtning af det menneskelige ansigt får deltagerne mulighed for at relatere det tredelte menneske og se sammenhængen med ansigtets fysiognomi og restens af kroppen fysiognomi.

Modul 11 Diagnose og terapiformer i praksis.

Det terapeutiske rum, etik, moral og empati.

Fjerde år – Psykoterapi i praksis

To semestre, 11 moduler i alt + supervision og egenterapi.

Modul 1, 2 og 3 Psykoterapi og Psykiatri: Homøopatisk behandling af psykiske lidelser

Blandt andet spiseforstyrrelser, skyld og skam, psykopati, depression, maniodepressivitet, skizofreni, oversansning, paranoia, hypokondri og apati.

Modul 4 og 5 Behandling af angst

Diverse fobier. Diverse angstformer.

Modul 6, 7 og 8 Behandling af chok og traumer

Herunder seksuelle misbrug og overgreb. Øvrige misbrug. Psykisk overgreb. Sygdom og dødsfald i familien i barndommen.

Modul 9 og 10 Parterapi i praksis

På disset o moduler arbejdes der gennem teori, øvelser og med supervision ifm par, der kommer til parterapi. Vi arbejder med, hvordan man kan afdække og opløse de underminerende følelser og livstemaer, der kan stå i vejen for et godt parforhold og hvor gensidig respekt, frihed og ansvar er nøgleværdier.

Modul 11 Psykoterapi i praksis

Behandling i praksis

Evaluering og refleksionsopgaver

Efter hvert modul (nogle ad dem strækker sig over flere weekends) får deltageren en refleksionsopgave for at styrke læringsprocessen.  
Efter hvert semester evalueres det faglige niveau, deltagernes evne til at tilegne sig stoffet, evne til samarbejde, refleksion og egen adfærd, basale terapeutisk færdigheder og gennemgang af diverse øvelser.

Pris, omkostninger og betalingsbetingelser

Pris

Betaling for uddannelsen beløber sig pt. til 27.500 kr. årligt i fire år, svarende til 2.500,00 kr. pr. måned i 11 måneder om året.
Beløbet indbefatter:

  • Undervisning, færdighedstræning, supervision og delvis egenterapi i gruppe
  • En årlig evalueringssamtale og bedømmelse af din faglige og personlige udvikling
  • En del af undervisningsmaterialet som digitale pdf-dokumenter samt diverse hands-on dokumenter
  • Direkte supervision i mindre grupper á 4-6 deltagere med en af lærerene svarende til i alt 200 lektioner over de fire år

Betalingsbetingelser

Beløbet betales fire gange årligt med 6.875 kr. pr. gang. Dog betales et depositum på 2000 kr. ved tilmelding til uddannelsen. Depositum går tabt, hvis ikke uddannelsen gennemføres. Efter aftale kan der betales 2500 kr. pr. måned. Dog forpligter man sig økonomisk til kvartal forud, og betaler således også ved fravær.

Uddannelsen til halv pris

Nogle kursister får helt eller delvist sine kurser eller hele uddannelser af arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, og er uddannelsen relevant i forhold til dit arbejde, er det i stedet for muligt, at du selv kan købe uddannelsen for cirka halv pris. Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Læse mere på SKAT hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475

Andre omkostninger

Egenterapi

Mange af de egenterapitimer, du skal have som en del af din uddannelse, er inkluderet i selve uddannelsesmodulerne, hvor egenterapi og selvrefleksion er en integreret del af undervisningen. Her ud over skal du have, hvad der svarer til individuel terapi ca. 40 timer hos godkendt psykoterapeut, hvilket du selv skal betale.

Faglitteratur

Flere af grundbøgerne kan lånes på biblioteket. Ønsker du at eje bøgerne selv, skal du nok påregne udgifter til faglitteratur på ca. 1000 kr. pr. år.

Eksamen og eksamensafgift

Forud for den mundtlige eksamen afleveres et 20 siders speciale, der fremlægges og evalueres ved eksamen.
Her forholder og bearbejder du teoretisk og empirisk et selvvalgt terapeutisk emne. Afhængig af emne, vil en fra lærerstaben være din vejleder og eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamensafgiften udgør 5000 kr. og inkluderer op til fem timers vejledning og selve eksaminationen.

Årlige prøver

En gang om året er der skriftlige prøver. Som tidligere beskrevet er der løbende refleksionsopgaver.

Undervisningstid og sted

Undervisningen finder sted en weekend om måneden undtagen juli måned. Fredag kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 10.00-17.00.

Undervisningen foregår:
Rosenkreuzerskolen
Hammershusvej 80
4370 St. Merløse

Optagelseskriterier

Er du interesseret, bedes du rekvirere ansøgningsskema, der udfyldes og fremsendes til ovenstående adresse. Du kan også udfylde det online på vores hjemmeside www.lillehammershus.dk. Ansøgningsskemaet indeholder bl.a.:

- oplysninger om begrundelse (motivation) for ansøgning,
- beskrivelse af dit livsforløb
- CV med uddannelse, beskæftigelse og evt. erfaring med personligt udviklingsarbejde.

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale.

Før du starter[1]

Psykoterapifaget er involverende. Du bør derfor overveje, hvordan et personligt engagement i andre mennesker og deres situation kan påvirke dig selv og din egen livssituation. Hvis du f.eks. mener, at du igennem længere tid har lidt under nogle vanskelige problemstillinger, skal du vente med at starte på en uddannelse til psykoterapeut, til du har fået disse problemstillinger belyst nærmere. Det er vigtigt, både for dig selv som psykoterapeut og for din mulige klient, at dit bagland er i orden. At arbejde i en mellemmenneskelig relation kræver, foruden tålmodighed og forståelse for hvordan en given relation kan udvikle sig, også en evne til at kunne bearbejde et ophør af en given relation på en saglig og positiv måde. Spørgsmålet er vigtigt, fordi en stor del af det psykoterapeutiske arbejde består i at kunne erkende, hvor man selv, som psykoterapeut, befinder sig i en relation til en given klient.

 


[1] http://psykoterapeutforeningen.dk/uddannelse/gode-rad-inden-du-vaelger-uddannelse

 

Lærerstab

 

Uddannelsesansvarlig

                                                                           

Dorte Nørlev, Antroposofisk   psykoterapeut, underviser bl.a. i antroposofisk psykoterapi, biografi,   meditation og supervisor under uddannelsen.

 

 

Undervisere

       

Lene Bak, Diplomeret psykodynamisk   psykoterapeut; facilitator i systemisk familieopstilling, underviser bl.a.   i Psykosyntese, familieopstilling og   er supervisor under uddannelsen

       

Kari Aalykke, Diplom Kunstterapeut, underviser i formtegning

          

Githa Liat Mølgård, Helse eurytmist,   underviser i eurytmi

 

          

Finn Nørlev, Antroposofisk   heilpraktiker og terapeut, underviser bl.a. i biografi, psykiatri,   antroposofisk homøopati

 


[1] Læs mere om ”Livskunst-Livslykke” på www.lillehammershus.dk